น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก.เกษตรใช้ทฤษฎีใหม่ช่วยเหลือ 7 หมื่นครัวเรือน

‘ฉัตรชัย’ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรทฤษฎีใหม่และงานพระราชดำริด้านการเกษตรและสหกรณ์ ขยายผล 7 หมื่นครัวเรือน ใน 100 วัน หวังลดหนี้สินเพิ่มรายได้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรอย่างแท้จริง

พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรทฤษฎีใหม่และงานพระราชดำริด้านการเกษตรและสหกรณ์ ขยายผลไปสู่การปฏิบัติเพื่อเป้าหมายให้ครอบคลุมทั้งประเทศ 7 หมื่นครัวเรือน เพื่อสนองโครงการพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงทำไว้

โดยกำหนดระยะเวลาโครงการเสร็จสิ้นในวาระครบรอบ 100 วัน เสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยดำเนินโครงการผ่านศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ และจะขยายรองรับการดำเนินการเพิ่มเป็น 9,999 จุด

“การขยายผลการดำเนินการเกี่ยวกับการเกษตรทฤษฎีใหม่และงานพระราชดำริ ให้เกษตรกรในพื้นที่เสนอความต้องการมาที่กระทรวงเกษตรฯ เพื่อทำงานร่วมกัน เพื่อลดหนี้สินเพิ่มรายได้ ให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี เช่นเดียวกับมาตรการที่ 4 การเสนอโครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชน โดยยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ อย่างไรก็ตาม ทั้งสองเรื่องนี้จะตอบสนองโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงทำไว้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรอย่างแท้จริง” พล.อ. ฉัตรชัย กล่าว

ด้าน นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรทฤษฎีใหม่ รมว. เกษตรฯ สั่งการมานานแล้วเพื่อเป้าหมายลดหนี้สินให้เกษตรกร จัดกลุ่มเกษตรกรที่มีความสนใจเกษตรทฤษฎีใหม่ 3 กลุ่ม

แบ่งเป็น 1. กลุ่มที่เคยมีอยู่แล้วบ้าง และต้องการการสนับสนุน จำนวน 2.3 หมื่นราย 2. มีความคิดจะเข้าร่วมเกษตรทฤษฎีใหม่แต่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3.5 หมื่นราย 3. ไม่ได้มีแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ 1.7 หมื่นราย ทั้งหมด 7.5 หมื่นราย โดยใช้งบฯ ปกติของแต่ละหน่วยงานในรูปแบบประชารัฐ โดยโครงการนี้จะทำให้คุณภาพชีวิตเกษตรกรดีขึ้น รายจ่ายลดลง และรายได้เพิ่มขึ้น

“โครงการนี้เราเตรียมการไว้ก่อน และจะเปิดตัววันที่ 5 ธันวาคม 2559 แต่เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตก่อน จึงต้องดำเนินโครงการให้เร็วขึ้น แต่การดำเนินการจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้” นายธีรภัทร กล่าว

 

ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2559