ไร่นาสวนผสมตามแนวพระราชดำริ ทุ่งกุลาร้องไห้…เมืองร้อยเอ็ด

ดินแดนท้องทุ่งกุลาร้องไห้ น้อมนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ไร่นาสวนผสมตามแนวทฤษฎีใหม่ 30-30-30-10 สู่ครัวเรือนเกษตร โดย คุณวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คุณฟ้าฮ่วน ปาโท นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้คำแนะนำ

อำเภอสุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองสรวงและอำเภออาจสามารถ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอพนมไพร อำเภอหนองฮี และอำเภอโพนทราย ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอรัตนบุรีและอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเกษตรวิสัย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือ เกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป และมีอาชีพเสริมอื่นๆ เช่น เลี้ยงสัตว์ รวมกลุ่มทำสินค้าหัตถกรรม และอุตสาหกรรมในครัวเรือน มีลำน้ำสายหล่อเลี้ยงชาวบ้านคือ ลำน้ำเสียว ลำน้ำพลับพลา ห้วยหินลาด และลำน้ำมูล

2

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางประวัติศาสตร์ มี กู่พระโกนา หมู่บ้านกู่พระโกนา ตำบลสระคู, สิมวัดไตรภูมิคณาจารย์ หมู่บ้านหัวโทน ตำบลหัวโทน, สิมวัดสระเกตุ หมู่บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ, พระธาตุวัดเบญจ์ หมู่บ้านหัวโทน ตำบลหัวโทน, บ่อพันขัน หมู่บ้านตาเณร ตำบลจำปาขัน, วัดพระธาตุบ่อพันขัน หมู่บ้านหนองมะเหียะ ตำบลจำปาขัน, อ่างเก็บน้ำบ่อพันขัน หมู่บ้านตาเณร หมู่บ้านหญ้าหน่อง ตำบลจำปาขัน, พระธาตุอรหันต์โมคคัลลาน์ วัดกลาง คุ้มวัดกลาง ในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ, อนุสาวรีย์ท้าวเซียงเจ้าเมืองสุวรรณภูมิ ในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ, ศูนย์พัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ หมู่บ้านกู่พระโกนา ตำบลสระคู, พิพิธภัณฑ์หอยล้านปี หมู่บ้านโพนครกน้อย ตำบลสระคู, สระสี่เหลี่ยม สระสองแก ตำบลสระคู, กู่หินกอง หมู่บ้านหินกอง ตำบลหินกอง, วัดพระธาตุนาใหญ่ หมู่บ้านนาใหญ่ ตำบลนาใหญ่, วัดพระเจ้าใหญ่บ้านยางเครือ หมู่บ้านยางเครือ ตำบลเมืองทุ่ง, วัดกู่อารัมย์ หมู่บ้านดงเมือง ตำบลเมืองทุ่ง, บึงท่าศาลา หมู่บ้านกู่พระโกนา ตำบลสระคู

“สุวรรณภูมิ แดนกู่พระโกนา ทุ่งกุลาสดใส งานใหญ่บั้งไฟแสน ดินแดนวัฒนธรรม”

อำเภอสุวรรณภูมิในสมัยดึกดำบรรพ์ มิได้เรียกชื่อว่า “สุวรรณภูมิ” แต่เรียกว่า “บ้านดงเมืองหาง” ซึ่งต่อมาเป็นบ้านร้างอยู่นาน เมื่อ พ.ศ. 2315 ท้าวเชียง ท้าวสูน ได้นำทองคำแท่งจำนวนมากไปถวายพระเจ้ากรุงธนบุรี จึงได้มาตั้งเมืองใหม่ที่ดงท้าวสาร ขนานนามว่า “สุวรรณภูมิ” แต่นั้นมา พื้นที่ 1,107.042 ตารางกิโลเมตร มี 3 ฤดู ฤดูร้อน เริ่มเดือนมีนาคม ถึงพฤษภาคม ฤดูฝนเริ่มเดือนมิถุนายน ถึงกันยายน ฤดูหนาว เริ่มเดือนตุลาคม ถึงกุมภาพันธ์

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้น้อมนำ “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ” สู่ครัวเรือนเกษตรกร สู่ความสำเร็จ เกษตรกรกินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้หมด เกษตรกรมีความสุข คุณวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ คุณฟ้าฮ่วน ปาโท นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบตำบลดอกไม้ ส่งเสริมการเกษตร “ตามแนวทฤษฎีใหม่” ให้ คุณบรรลุ สีดามา บ้านเปลือย จากเดิมจัดแปลงรูปนาข้าวเพียงอย่างเดียว เป็นแหล่งน้ำ ปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผล ไม้ยืนต้น เลี้ยงสัตว์ นาข้าว การเกษตรอินทรีย์ มีรายได้ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี จากการขายพืชผัก ขายปลา เป็ด ไก่ ขายข้าว วัว ควาย แปรรูปไม้เผาถ่านอบไร้ควัน ได้น้ำส้มควันไม้ เป็นสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ลดต้นทุนการผลิต การปลูกพืชระบบน้ำหยด ลดต้นทุนการผลิต ครอบครัวมีความสุขมาก

3

คุณบรรลุ เล่าให้ฟังว่า เมื่อก่อนทำการเกษตร โดยการทำนาเพียงอย่างเดียว ตนเองน้อมนำพระราชดำรัส ไร่นาสวนผสม ตามแนวทฤษฎีใหม่ ครอบครัว พอมี พอกิน เหลือกินนำไป แลก ขาย หากคนที่มีไม่พอเพียง ตนเองแจก คือแบ่งปันให้เพื่อนบ้าน “ความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตคือ เป็นศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ” ประชาชน เกษตรกร เข้ามาเรียนรู้จำนวนมาก ทั้งในหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ตนเองยินดีแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนเกษตรกร ด้วยความยินดี

ปัจจุบัน คุณบรรลุ มีนาข้าวอินทรีย์จากการทำปุ๋ยหมักชีวภาพใช้เอง จำนวน 10 ไร่ บ่อปลา 4 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัว พริก กะเพรา ข่า ตะไคร้ ผักกาด หอม พื้นที่เลี้ยงสัตว์ปีก เป็ด ไก่เนื้อ ไก่ไข่ วัว ควาย บ้านพักอาศัย อย่างละ 2 ไร่ ครอบครัวมีความสุข มีความปลอดภัย เพราะพระองค์ท่าน