หนุ่มโคราชตามรอยศาสตร์พระราชา ทำเกษตร 1 ไร่ พอกินพอใช้ทั้งปี

หนุ่มพนักงานบริษัทเอกชนชาวโคราช นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปทำเกษตรแบบผสมผสาน 1 ไร่ มีกินมีใช้ทั้งปีจนประสบความสำเร็จ เผยเป็นศาสตร์ของพระราชา ทำเท่าที่กำลังมี และจะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

นายปา ไชยปัญหา อายุ 44 ปี พนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งชาวจังหวัดนครราชสีมา ที่หันไปศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการทำเกษตรแบบผสมผสานจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต จนทำให้ทุกวันนี้ครอบครัวของนายปามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

14786773611478677418l

14786773611478677473l

นายปา ไชยปัญหา เปิดเผยว่า ตนได้แบ่งใช้พื้นที่ 1 ไร่ จากที่ดินของตนที่มีทั้งหมด 7 ไร่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่บ้านกุดปลาเข็ง ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาใช้ในการทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยตนได้ลองลงมือทำเป็นระยะเวลานานถึง 8 ปีจนประสบความสำเร็จ ซึ่งตนเรียกการเกษตรแบบผสมผสานนี้ว่า 1 ไร่ มีใช้ทั้งปี โดยเป็นการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์มากกว่า 20 ชนิด ภายในพื้นที่ 1 ไร่ ทำให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตหมุนเวียนกันได้ตลอดทั้งปี สร้างรายได้ให้กับครอบครัวปีละมากกว่า 2 แสนบาท ทำให้ปัจจุบันครอบครัวของตนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และตนได้เป็นแปลงเกษตรต้นแบบให้กับเกษตรกรจากทั่วประเทศเดินทางมาศึกษาดูงาน

14786773611478677399l

ซึ่งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านได้สอนให้เรามีอยู่มีกิน เป็นศาสตร์ของพระราชา เราทำแบบพอเพียงไม่ต้องทำเยอะ ไม่ต้องฟุ้งเฟ้อ เราทำแบบพอเพียงเท่าที่เรามีกำลังพอทำได้ ไม่ต้องไปก่อหนี้เพิ่ม แล้วเราจะลดหนี้สินลงได้แบบอัตโนมัติ และสิ่งที่สำคัญคือเราต้องลดรูโลกของชีวิต ซึ่งหมายถึงอบายมุข และสิ่งฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยต่างๆ เพราะถ้าหากเราลดรูโลกของชีวิตได้ การทำเศรษฐกิจพอเพียงก็จะประสบความสำเร็จได้จริงอย่างยั่งยืน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์