“น้ำพระทัยในหลวงรัชกาลที่ 9″โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ(คลิป)

ความพยายามในการพัฒนาปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ จากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทีมงานวีคเอนด์ฟาร์มจะขอยกตัวอย่างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นแนวทางให้กับพี่้น้องเกษตรกร คือ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งที่นี่เป็นอีกหนึ่งโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้แนวทางการฟื้นฟูที่ดินให้กับพสกนิกร

15204140_1796833737000539_1246967888_o-768x576

สำหรับโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีเนื้อที่ทั้งหมด 869 ไร่ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัย และสาธิตทดสอบวิธีการฟื้นฟูปรับปรุงดินเสื่อมโทรมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นรูปแบบและส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการได้เรียนรู้วิธีการจัดการดิน น้ำ และพืชอย่างถูกต้องและยั่งยืน

15205611_1796833680333878_1426224239_o-768x576

คุณนันทพร กอบธัญญกิจนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เล่าให้ฟังว่า เดิมพื้นที่โครงการจะเป็นฟาร์มปศุสัตว์และปลูกพืชไร่ที่มีการใช้ดินอย่างผิดวิธีครับ แต่หลังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาวิจัยและสาธิตทดสอบวิธีการฟื้นฟูปรับปรุงดินเสื่อมโทรมขึ้นในพื้นที่ ส่งผลให้พื้นดินตรงนี้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นอย่างเช่นทุกวันนี้

15225334_1796833630333883_302251542_o-768x576

“เนื้อที่ 869 ไร่ ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ พื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่า พื้นที่ดำเนินการพัฒนา และพื้นที่ปล่อยไว้ในสภาพเดิมให้ธรรมชาติฟื้นตัวเอง โดยใช้แนวทาง การฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำ ปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มความชุ่มชื่น และนอกจากนี้ยังมีแนวทางการดำเนินงานในหลายรูปแบบ ทั้งการศึกษา ทดลอง วิจัย

15271159_1796833653667214_1121485171_o-768x576

15225344_1796833640333882_369814358_o-768x576

15204049_1796833693667210_215960575_o-768x576

นอกจากนี้ คุณนันท ย้ำครับว่า ความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงที่ดิน คือ “หญ้าแฝก” ที่ถูกขนานนามว่าเป็นพืชมหัศจรรย์ที่มีคุณประโยชน์มหาศาลครับ เนื่องจากเป็นทั้งตัวอนุรักษ์ดินและอนุรักษ์น้ำแล้ว ยังสามารถช่วยพลิกฟื้นฟูสภาพดินที่แห้งแล้งจนเกือบเป็นทะเลทรายให้กลับมามีความชุ่มชื้นได้อีกครั้ง

15231647_1796833620333884_1859399508_o-768x576

ปัจจุบันศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม มีเกษตรกรและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านการฟื้นฟูทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้ ตลอดจนดูแปลงสาธิตการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริในพื้นที่อับฝนเพื่อเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรที่ประสบปัญหาความยากลำบากให้สามารถผ่านช่วงวิกฤติได้

15271429_1796833643667215_51293924_o-768x576

ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่มีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้น นอกจากช่วยฟื้นฟูดิน ป่าไม้ และทรัพยกรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์แล้ว ยังส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกร อันนำไปสู่วิถีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนครับ