กลั่นความคิด 5 หัวเรือใหญ่ มืออาชีพ กะเทาะแก่น การเตรียมคนภาคเกษตร

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ชูธงสนองเทรนด์กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มุ่งเตรียม “คน” รองรับการขยายตัวและการแข่งขันของตลาดที่กว้างขึ้นทุกขณะในโลกเศรษฐกิจเสรี ซึ่งมีความสำคัญต่อประเทศไทยและโลกอนาคต ตอกย้ำความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตรชั้นนำ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้จากมืออาชีพ พร้อมการเรียนทฤษฎีควบคู่การฝึกปฏิบัติงานจริง

คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ บรรยายพิเศษ “แนวทางการสร้างบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจเกษตรและอาหาร” กล่าวเน้นความสำคัญของ “การจัดการ” องค์กรงานจะรุ่งหรือร่วงก็เพราะการจัดการ ทรัพยากรมากมายหากเอามารวมกันในองค์กร ถ้าผ่านการจัดการที่ดีก็จะรุ่งขึ้นมา พีไอเอ็ม จึงสร้างนักจัดการมืออาชีพทางการเกษตรและอาหารที่จะสามารถนำเอาทรัพยากรมากมายมาบูรณาการความรู้ สร้างสรรค์สังคมเกษตรอย่างยั่งยืน ตอบสนองต่อความต้องการได้

ด้านการเสวนามี คุณสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจอาหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), คุณสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด, คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณขุนศรี ทองย้อย ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ มาร่วมแชร์ข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้

ธุรกิจเกษตรเป็นธุรกิจที่เป็นปัจจุบันและอนาคตของไทย เทรนด์พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลความสนใจอาหารเพื่อสุขภาพของคนยุค 4.0 ปรับเปลี่ยนเป็น “FoodTech” การผสานระหว่างธุรกิจและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ควรส่งเสริมความสะดวกต่อกันทั้งผู้ซื้อผู้ขาย รวมถึงการเตรียมพร้อมกับสังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องปรับตัวก้าวทันเสมอ เมื่อเทคโนโลยีคือจุดแข็งของธุรกิจอาหารต้องกล้าลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพ อย่างไรก็ดี นอกจากการผลิตอาหารที่มีคุณภาพได้มาตรฐานแล้ว ต้องศึกษากฎหมายของประเทศนั้นๆ และทำการวิจัยในกลุ่มประเทศเป้าหมาย เพื่อให้เกิดความถูกต้องในคุณภาพกับความต้องการและได้รับความเชื่อมั่นว่าธุรกิจมีศักยภาพในระดับสากล ซึ่งเกษตรยุคใหม่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยการวิจัยและพัฒนา ดังนั้น สถานประกอบการต้องเตรียมคนในอนาคตที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องสามารถพร้อมสำหรับการทำงานจริง

ซึ่งการเตรียมความพร้อมของบุคลากรรุ่นใหม่ของประเทศด้านการเกษตรและอาหารนั้นเป็นประเด็นสำคัญ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาทางเลือกของการศึกษาแนวใหม่ กับพันธกิจการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจ (Corporate University) แห่งแรกของไทย ภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มีประสบการณ์ในภาคเอกชนสะสมมากว่า 100 ปี และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จึงเปิดการเรียนของ 3 คณะวิชา ได้แก่ คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะการจัดการธุรกิจอาหาร ผ่านหลักการจัดการศึกษารูปแบบ Work-based Education หลอมรวมมืออาชีพและนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร หรือ ซีพี ครอป (CP Crop)

ประกอบด้วย ธุรกิจพืชสวนและสวนเกษตร ธุรกิจพืชไร่ และธุรกิจข้าวครบวงจร, กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร, กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ กลุ่มการตลาดและจัดจำหน่าย อีกทั้งพันธมิตรภาคอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจำนวนมาก เพื่อมุ่งหวังสร้างคนรุ่นใหม่ให้เติบโตท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เสมือนการจำลองการทำงานจริง สั่งสมความเชี่ยวชาญเฉพาะทางให้พร้อมทำงาน มีความรู้ความสามารถตลอดห่วงโซ่ธุรกิจทั้งภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ เป็นบัณฑิตที่ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในด้านการพัฒนาการผลิตและธุรกิจได้อย่างยั่งยืนในตลาดโลก สอดคล้องไปกับนโยบายและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติ