ถึงแม้ผืนดินแห้งแล้ง คนสารคามไม่ยอมแพ้ ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก้วิกฤติ ทำไร่นาสวนผสม ปลูกพืชหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน จนมีกินทุกวันนี้

ทางเดินชีวิต…สู่แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คุณคำสิงห์ มาลาหอม มีอาชีพทำนาและทำไร่ปอ อยู่บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 8 บ้านน้ำเที่ยง ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140 แต่สภาพพื้นที่ดินในหมู่บ้านน้ำเที่ยง มีความแห้งแล้งและกันดารมาก เนื่องจากอยู่ในพื้นที่เนิน (พื้นที่เขตป่า) ขาดแหล่งน้ำ ทำนาทำไร่ยากลำบากมาก เพราะมีน้ำน้อย ทำให้รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

คุณคำสิงห์ มาลาหอม
คุณคำสิงห์ มาลาหอม

ต่อมาได้มีโอกาสไปฝึกอบรมแนวทางตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ที่จังหวัดมหาสารคาม 4 วัน 3 คืน ในหลักสูตรมีการเรียนการสอนเรื่องการปรับเปลี่ยนวิธีการทำมาหากิน จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว หรือชนิดเดียวให้หันมาปลูกพืชหลายๆ ชนิดในพื้นที่เดียวกัน ทำให้ครอบครัวมีพืชผัก มีอาหารกินที่หลากหลายหลังจากการฝึกอบรม จึงกลับมาทำตามพร้อมทั้งศึกษาเพิ่มเติมจนมีความชำนาญเรื่องสมุนไพรและการทำการเกษตรแบบผสมผสาน การใช้ตอซังข้าวเพื่อหมักจุลินทรีย์ทดแทนขี้เลื่อย การปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยชีวภาพ การผลิตผักปลอดสารพิษ การผลิตเชื้อเห็ดนางฟ้า และเห็ดขอนขาว

 

รูปแบบกิจกรรมทางการเกษตร

คุณคำสิงห์ได้ดำเนินกิจกรรมการเกษตรโดยมีความโดดเด่นในเรื่อง เกษตรผสมผสาน หรือที่เรียกว่าไร่นาสวนผสม เนื่องจากเป็นระบบการเกษตรที่มีเป้าหมายเพื่อการยังชีพ หรือเพื่อลดความเสี่ยงจากราคาผลผลิตที่ไม่แน่นอน มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์หลายๆอย่างรวมอยู่ในพื้นที่เดียวกัน สำหรับใช้บริโภคในครัวเรือนและในกิจกรรมการผลิตแบบผสมผสานเกื้อกูลกัน เพื่อลดต้นทุนการผลิตและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยการปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผลต่างๆ ไว้บริโภคในครัวเรือน เหลือจึงแบ่งปันเพื่อนบ้าน และนำไปจำหน่ายในชุมชนเพื่อเป็นรายได้ให้กับครอบครัว

มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง มีทั้งปุ๋ยแห้งและปุ๋ยน้ำชีวภาพเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต มีการเลี้ยงไก่ตามธรรมชาติโดยให้หาอาหารกินเอง และใช้ไฟล่อแมลงเพื่อเป็นอาหารให้ไก่ นอกจากนี้ยังขุดบ่อเลี้ยงปลา ปลูกกล้วย อ้อย มันสำปะหลัง โดยใช้น้ำหมักชีวภาพสูตรเนื้อ นม ไข่ ในการฉีดพ่นบำรุงรักษา ซึ่งก็ช่วยให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ ผลผลิตที่ได้ก็จะไว้ใช้ในครัวเรือน และยังนำผลผลิตที่เหลือไปจำหน่ายยังโรงงานและตลาดนัดในชุมชน ผลผลิตที่ได้จะเป็นที่ต้องการของตลาดเนื่องจากไม่ใช้สารเคมี คุณคำสิงห์ได้ดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรจนประสบผลสำเร็จ และได้นำความรู้มาเผยแพร่เป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรในชุมชน และเกษตรกรที่สนใจสามารถนำความรู้กลับไปปฏิบัติโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่เป็นหนี้สินทำให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้

 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่นำมาปฏิบัติ

คุณคำสิงห์ ได้ดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะใช้หลัก ความพอประมาณ โดยจะต้องมีความพอดีไม่มากไม่น้อยจนเกินไป ใช้ชีวิตให้อยู่ได้โดยไม่ตั้งอยู่ในความประมาท มีความรอบคอบ ไม่ทำในสิ่งที่ใหญ่เกินตัว ต้องมีความประมาณตนว่าเรามีศักยภาพมากแค่ไหน โดยอาศัยความรู้คู่คุณธรรมในการดำเนินชีวิต และการหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาอาชีพของตนเองอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ถามเพิ่มเติมกับคุณคำสิงหืได้ที่ โทรศัพท์ (087) 927-7152

              ขอบคุณข้อมูล จากหนังสือ การเพิ่มรายได้เกษตรกร ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์