อยากปลูกข้าวอินทรีย์…ดูตัวอย่างนี่เลย คุณทองเหมาะ แจ่มแจ้ง มีวิธีการทำให้ผลผลิตต่อไร่สูง

ทางเดินชีวิต…สู่แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คุณทองเหมาะ แจ่มแจ้ง เป็นชาวนาอินทรีย์คนเก่งของจังหวัดสุพรรณบุรี

เดิมเขาปลูกข้าวโดยใช้เงินลงทุนสูง มีการใช้สารเคมีอย่างเข้มข้น ประสบปัญหาด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม สภาพดินเสีย และมีสารเคมีตกค้างในผลผลิต เมื่อประสบผลกระทบดังกล่าว คุณทองเหมาะจึงหันมาทำการเกษตรโดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยใช้จุลินทรีย์และสารชีวภาพทดแทนสารเคมีในการปลูกข้าว คิดค้นวิธีการปลูกข้าวให้ลดต้นทุนและได้ผลผลิตมากขึ้น โดยดัดแปลงพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรเครื่องมือทางการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว เพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้เอง ผลิตสารป้องกันและขับไล่แมลง ผลิตฮอร์โมนจากรกสุกร และน้ำส้มควันไม้ เป็นต้น โดยตั้งผลิตภัณฑ์ว่า “TM” ซึ่งมาจากชื่อ “ทองเหมาะ” นอกจากนี้ คุณทองเหมาะยังได้คิดวิธีการผสมพันธุ์ข้าวพันธุ์ใหม่ โดยใช้ชื่อว่า “พันธุ์เบาบางงาม” จากการปรับเปลี่ยนแนวทางดำเนินกิจกรรมการเกษตรดังกล่าว ส่งผลให้สุขภาพดีขึ้น ลดต้นทุนลง และมีรายได้เพิ่มขึ้น

 

รูปแบบกิจกรรมทางการเกษตร

คุณทองเหมาะ ได้ดำเนินกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสานโดยมีความโดดเด่นเรื่อง การปลูกข้าวอินทรีย์ บนพื้นที่ 30 ไร่ ปีละ 2 ครั้ง ในปีที่มีน้ำเพียงพอ หากปีไหนไม่มีน้ำจะปลูกข้าวปีละครั้ง ได้รับผลผลิตข้าว ประมาณ 800-1,000 กิโลกรัม ต่อไร่ ในทุกปีจะเริ่มทำนาช่วงเดือนมกราคม และเก็บเกี่ยวข้าวภายใน 120 วัน ตามช่วงเวลาการปล่อยน้ำของชลประทาน

การเตรียมพื้นที่ จะไม่เผาฟางข้าว แต่ใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายฟางข้าว คุณทองเหมาะใช้เมล็ดพันธุ์ที่ได้จากผลผลิตของการปลูกข้าวครั้งที่ผ่านมาเพื่อมาทำเมล็ดพันธุ์ข้าว ใช้ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยจุลินทรีย์ และปุ๋ยหมัก ที่ผลิตใช้เองในการบำรุงรักษาต้นข้าวจากการปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมี แมลงศัตรูพืชจะลดลงประมาณ ร้อยละ 60-70 แต่เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้สารไล่แมลงในแปลงข้าว คุณทองเหมาะได้ผสมเหล้าขาว น้ำส้มสายชู จุลินทรีย์ และกากน้ำตาล หมักไว้ 24 ชั่วโมง แล้วผสมน้ำฉีดพ่นในแปลงข้าว เมื่อเกี่ยวข้าวโดยใช้รถเกี่ยวข้าวแล้ว ได้นำข้าวเปลือกมาสีเป็นข้าวกล้องและบรรจุจำหน่ายเองที่บ้าน ราคาปลีก กิโลกรัมละ 70 บาท ราคาส่ง กิโลกรัมละ 35-60 บาท ในพื้นที่การเกษตรของคุณทองเหมาะนอกจากปลูกข้าวแล้ว ยังมีการเลี้ยงสุกร เลี้ยงปลา และปลูกผักอีกด้วย

 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่นำมาปฏิบัติ

คุณทองเหมาะ ได้ดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะใช้หลัก ความพอประมาณ เป็นแก่นของการดำเนินวิถีทางการเกษตร คุณทองเหมาะเชื่อว่าทางรอดของเกษตรกรอยู่ที่ต้องทำอย่างไรให้ต้นทุนน้อยที่สุด พึ่งพาตนเอง รู้ศักยภาพของตนเอง การไม่ใช้สารเคมีและพึ่งพาตนเองให้ได้เป็นทางออกที่ดี เมื่อต้นทุนลดลง ถึงแม้ผลผลิตจะมีราคาถูกก็สามารถจำหน่ายได้ อยู่ได้ หากราคาผลผลิตสูงขึ้นก็จะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น แต่การเกษตรจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะทำและต้องมีความอดทน ขยันหมั่นเพียร จึงจะประสบความสำเร็จ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เลขที่52 หมู่ที่ 6 ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140

โทรศัพท์(087) 025-1240

          ขอบคุณข้อมูล จากหนังสือ การเพิ่มรายได้เกษตรกร ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์