วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก กลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ( GSP)

แท็ก: กลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ( GSP)

กรมพัฒนาที่ดิน Kick Off วันดินโลก มุ่งสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรดิน

สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences – IUSS) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล ประกาศนียบัตรและประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ “นักวิทย...

เรื่องน่าสนใจ