วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน (GIZ)

แท็ก: องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน (GIZ)

GIZ พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของคนไข้และบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ภาคใต้

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทยร่วมกับชมรมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ำแห่งประเทศไทย (Infusion Nurse Network of Thailand) ...

รุกเสริมเขี้ยวเล็บระบบตรวจสอบและกักกันสินค้าพืชนำเข้า-ส่งออกไทย รองรับการค้าสินค้าเกษตรในภูมิภาคอาเซ...

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน ผนึกความร่วมมือ มกอช.-กรมวิชาการเกษตร จัดอบรมเสริมเขี้ยวเล็บระบบตรวจสอบและกักกันสินค้าพืชนำเข้า-ส่งออกของไทย ...

ไทย-เยอรมนีร่วมจัดการน้ำเสียชุมชน เดินหน้าพัฒนาประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย จัดพิธีปิดโครงการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระบบน้ำแล...

แนวทางผลิตข้าวอย่างยั่งยืน ที่อุบลราชธานี

การพัฒนาของโลกในมิติต่างๆ บางครั้งทำให้สิ่งแวดล้อมถูกทำลาย เกิดการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ดิน ฟ้า อากาศ เสื่อมโทรม เกิดมหาอุทกภัย ภาวะโลกร้อนและการปล่อ...

เรื่องน่าสนใจ