วันพฤหัสที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก เกษตรผสมผสาน

แท็ก: เกษตรผสมผสาน

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำเกษตรกรผสมผสาน 1 งาน 1 แสน

ท่านที่เคารพครับ ปี 2559 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จำนวน 3 สาขา ได้แก่ 1. คุณคำพันธ์ เหล่าวงษี อำเภอกันทรวิชัย จังหวั...

อดีตศึกษานิเทศก์ ทำสวนเกษตรผสมผสานหลังเกษียณ แทบไม่ต้องใช้เงิน มีเงินเหลือออม ชีวิตมีความสุข

  การทำเกษตรแบบผสมผสาน หรือไร่นาสวนผสม ไม่มีคำจำกัดความ ไม่มีกติกาหรือกฎตายตัว ว่าต้องเป็นพืชชนิดใด เลี้ยงสัตว์ชนิดใด ทั้งนี้ เพราะแต่ละพื้นที่และท...

ประสบปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงปลูกหญ้าแฝกปรับปรุงดิน ได้ผลดี ผลผลิตมีคุณภาพ เห็นผล...

ในการทำเกษตรกรรม “ดิน” เป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญเท่ากับ “น้ำ” และถ้าทั้งสองอย่างมีความสมบูรณ์เกื้อกูลกันแล้วก็จะสร้างความมั่นคง ตลอดจนความแข็งแรงทางกา...

เกษตรกรผู้ปลูกเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริง แนะทำเกษตรแบบลดความเสี่ยงจากพืชเชิงเดี่ยว

ผลจากสภาวะทางธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง สร้างปัญหาส่งผลกระทบต่อการทำเกษตรกรรมของเกษตรกรทุกพื้นที่ โดยเฉพาะการประกอบเกษตรกรรมในยุคก่อนที่ชาวบ้านนิยมปลูกพืช...

เกษตรกรแม่นาเรือ ปลูกผักหลังนา ทำรายได้สู้แล้ง

ปีนี้ไปทางไหนคนก็บ่นเรื่องความแห้งแล้ง ความไม่ปกติของธรรมชาติทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปี เกษตรกรที่อาศัยธรรมชาติ จำเป็นต้องปรับตัวและเตรียมการรับมือไว...

แบเซ็ง หมอดินปลอดสาร แห่งบ้านกะลุบี ปัตตานี

บ้านกะลุบี เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมเทือกเขาบูโด อยู่ในเขตอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี สภาพแวดล้อมภูมิอากาศแบบเชิงเขา ประชากรส่วนใหญ่ยึดอาชีพเกษตรก...

อดีตครูสกลนคร ไม่ท้อ ถูกยึดทรัพย์ แต่สู้…จึงกลับมาเป็นแบบอย่างได้

วงศ์สถิตย์-บุปผา โมราษฎร์ อดีตข้าราชการครูลาออก วางชอล์กและไม้เรียว หันมาทำธุรกิจหวังรวย สุดท้าย ล้มเหลว ถูกยึดทรัพย์ จากชีวิตที่แทบหมดตัวหันมาทำเศรษฐ...

เรื่องน่าสนใจ