ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.กทม. สร้างงาน สร้างอาชีพสู่ชุมชน

วิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีคนไทยอย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการท่องเที่ยว ผลกระทบด้านสุขภาพ ด้านการส่งออก ด้านการศึกษา ที่น่าห่วงสุดคือ ผลกระทบในภาคเศรษฐกิจ ซึ่งหลายกิจการต้องปิดตัวลง หรือชะลอการลงทุน จึงเลิกจ้างแรงงานจำนวนมาก ทำให้อัตราการว่างงานของคนไทยเพิ่มสูงขึ้น

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย ตลอดช่วงระยะเวลา 1 ปีเศษที่ผ่านมา ทำให้หลายคนเกิดความรู้สึกท้อถอยได้ แต่อย่าสิ้นหวัง เพราะคนที่อยู่รอดไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุด แต่เป็นคนที่รู้จักการปรับตัวที่สุด (ชาร์ลส์ ดาวิน) ทางออกที่ดีที่สุดในยามนี้ คือการฝึกวิชาชีพให้มีความรู้ติดตัว พัฒนาทักษะวิชาชีพ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน หากทุกคนร่วมกันยืนหยัด ใฝ่เรียนรู้แล้วปรับตัว สุดท้าย ก็จะผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆ ไปได้อย่างราบรื่น

ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ เสมา 3 เยี่ยมชมบู๊ธอบรมอาชีพ กศน.เขตดอนเมือง

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.

กระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงาน กศน. ได้ดำเนินการให้มีโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนขึ้น โดยใช้สถานศึกษา กศน. และ กศน. ตำบล หรือแขวง เป็นฐานการจัดกิจกรรมให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่บริการ โดยมีความเชื่อมั่นว่า โครงการดังกล่าวจะสามารถช่วยให้ประชาชนระดับฐานรากที่มีรายได้น้อยและขาดโอกาสในการเพิ่มรายได้ สามารถเรียนรู้พัฒนาอาชีพเดิม หรือสร้างอาชีพใหม่ให้มีรายได้ที่ดี ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

สำนักงาน กศน.ได้ดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ในระดับจังหวัด/กทม. เพื่อเป็นศูนย์แนะแนวอาชีพของชุมชน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติของประชาชนที่สนใจพัฒนาอาชีพ และเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพของชุมชน ที่ผ่านมา ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน. มีบทบาทเป็นศูนย์กลางการจัดแสดงผลงาน โดยเป็นจุดสาธิต ฝึกประกอบอาชีพและจำหน่ายผลผลิตที่เกิดขึ้นจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำของ กศน. อำเภอ/เขตทุกแห่งภายในจังหวัดนั้นๆ

ดร. ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการ กศน.กทม.เยี่ยมชมบู๊ธ กศน.เขตบางซื่อ

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เปิดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนที่มีอายุ 14 ปีขึ้นไป ที่ว่างงาน และต้องการเข้าสู่อาชีพใหม่ หรือประชาชนที่มีอาชีพอยู่แล้ว ต้องการพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิม เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพด้านเกษตรกรรม  ด้านอุตสาหกรรม ด้านพาณิชยกรรมและบริการ กลุ่มอาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์ และหลักสูตรกลุ่มอาชีพเฉพาะทาง นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้วสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเทียบโอนความรู้สู่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัด กศน. ได้

พานบัลลังก์พระ

ปัจจุบัน สถานศึกษา 50 แห่ง ในสังกัดสำนักงาน กศน.กทม. ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของ นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนแก่ประชาชนในท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับพื้นที่แขวงสีกัน เขตดอนเมือง เป็นพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีประชาชนพักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก หลากหลายอาชีพ รวมทั้งแม่บ้านว่างงานที่ต้องการมีอาชีพเพิ่มรายได้จำนวนมาก ทาง กศน.เขตดอนเมือง จึงได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร พานบัลลังก์พระ จำนวน 50 ชั่วโมง โดยมีผู้ลงเรียนทั้งหมด 20 คน ในแต่ละหลักสูตร

พานบัลลังก์พระ

ผลงานพานบัลลังก์พระ สร้างรายได้ที่ดีให้กับผู้เรียน โดยมีราคาจำหน่ายแตกต่างตามขนาดสินค้า พานบัลลังก์พระ ขนาด 4 นิ้ว ราคา 500 บาท ขนาด 6 นิ้ว ราคา 800 บาท ขนาด 8 นิ้ว ราคา 1,500 บาท โดยผลงานของผู้เรียนนั้น นำไปวางจำหน่ายที่ ชมรมหัตถบายศรี โทร. (090) 968-7497 และจำหน่ายผ่านทางสื่อออนไลน์ใน Fanpage : หัตถบายศรี บายศรีผ้า บายศรีพญานาค บายศรีพรหม และ กศน.เขตดอนเมือง กศน. กทม. โทร. (02) 152-0744

ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าภูฐาน ของ กศน.เขตบางซื่อ

กลุ่มแม่บ้านชุมชนราชทรัพย์ ได้มีการก่อตั้งจากการรวมตัวของประชาชนในชุมชนโดยการสนับสนุนจากสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พาไปศึกษาดูงานและให้นำความรู้กลับมาสอนสมาชิกในชุมชน โดยประธานชุมชน กรรมการชุมชน และกลุ่มแม่บ้าน ได้มีแนวคิดหารายได้ให้กับประชาชนในชุมชน โดยให้ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแม่บ้านเพื่อมีการปันผลรายได้ให้กับทางครอบครัว และได้ใช้พื้นที่ว่างบางส่วนของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนราชทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ โดยทางกลุ่มแม่บ้านมีการศึกษาดูงานจากสถานที่ต่างๆ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ เสมา 3 เยี่ยมชมบู๊ธ กศน.เขตบางซื่อ

กลุ่มแม่บ้านชุมชนราชทรัพย์ สนใจปลูกเห็ดนางฟ้าภูฐาน โดยจัดหาซื้อก้อนเชื้อเห็ดมาเพาะปลูก เมื่อได้ผลผลิตก็จำหน่ายเป็นเห็ดสด และมีการต่อยอดนำมาแปรรูปเห็ดเป็นอาหารทานเล่น เช่น ข้าวเกรียบเห็ด แหนมเห็ด น้ำเฉาก๊วยเห็ด ฯลฯ  กศน.เขตบางซื่อ เล็งเห็นความสำคัญของชุมชนราชทรัพย์ และต้องการสนับสนุนให้ชาวบ้านได้รับการศึกษาต่อเนื่อง จึงมอบหมายให้ครู กศน.ตำบล ร่วมกับวิทยากรที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านจัดอบรมวิชาชีพให้กับสมาชิกกลุ่มแม่บ้านในชุมชน เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่แล้วจนเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น น้ำพริกเผาเห็ด เห็ดทอดสมุนไพร เห็ดอบเนย ลูกชิ้นเห็ด ฯลฯ รวมทั้งอบรมความรู้เพิ่มช่องทางการค้าออนไลน์ ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านชุมชนราชทรัพย์ ได้มากขึ้น

วิธีการทำ ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าภูฐาน

การทำข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าภูฐาน ทำได้ไม่ยาก โดยจัดเตรียมส่วนผสม ประกอบด้วย เห็ดนางฟ้าภูฐานสด 3 ขีด  เห็ดหอมสด 1 ขีด เกลือป่น 2 ช้อนโต๊ะ น้ำตาลทราย 1 ขีด แป้งมันสำปะหลัง 1 กิโลกรัม พริกไทย 2 ช้อนโต๊ะ น้ำร้อน 150 มิลลิลิตร ใบตอง 1 มัด

ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าภูฐาน

วิธีทำ เริ่มจากต้มเห็ดนางฟ้าภูฐาน และเห็ดหอม ให้สุก แล้วนำไปสับละเอียด  ผสมน้ำต้มเห็ดนางฟ้าภูฐาน และเห็ดหอม นำน้ำต้มเห็ด แป้งมันสำปะหลัง เกลือ และพริกไทยเข้าด้วยกัน (คอยเติมน้ำร้อนเพิ่มระหว่างนวดแป้ง) ปั้นส่วนผสมให้เป็นแท่งยาว แล้วห่อด้วยใบตองให้แน่น นำไปนึ่งให้สุก พักให้เย็นลง หั่นเป็นแผ่นบางๆ นำไปตากแดดให้แห้ง เมื่อแห้งแล้วนำไปทอดในไฟกลาง รอให้ข้าวเกรียบพองเสมอกันตักขึ้นให้สะเด็ดน้ำมัน จัดเก็บข้าวเกรียบใส่ภาชนะรอให้เย็นก่อนเพื่อให้สินค้ากรอบนาน ปัจจุบัน ทางกลุ่มแม่บ้าน สามารถจำหน่ายข้าวเกรียบเห็ดในราคาจำหน่าย แพ็กละ 35 บาท / 3 แพ็ก 100 บาท ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทาง Facebook : กศน.เขตบางชื่อ และ เพจ : OOCC กศน.เขตบางซื่อ

ไข่เค็มสมุนไพร ของ กศน.เขตจอมทอง

อีกหนึ่งสินค้าที่น่าสนใจ คือ “ไข่เค็มสมุนไพร” พอกด้วยสมุนไพรที่หลากหลาย พร้อมสรรพคุณทางยา ที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ ของดี ของ กศน.เขตจอมทอง สำหรับการทำไข่เค็มสมุนไพรทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก เริ่มจากจัดเตรียมส่วนผสมไข่เค็มสมุนไพร (ใบเตย) ไข่เป็ด 30 ฟอง ดินสอพอง 1.5 กิโลกรัม น้ำเปล่า 500 กรัม เกลือ 500 กรัม ใบเตยหั่นละเอียด 10 ต้น แล้วนำไปปั่น แล้วกรองเอาแต่น้ำ

ไข่เค็มสมุนไพร ของ กศน.เขตจอมทอง

วิธีทำ เริ่มจากเตรียมส่วนประกอบทั้งหมด นำดินสอพอง เกลือ ผสมกัน แล้วค่อยๆ ใส่น้ำใบเตย ผสมกันแล้วนวดให้เข้ากัน นำส่วนผสมมาหุ้มไข่ให้มิด นำไข่เป็ดมาคลุกด้วยใบเตยป่น จากนั้นนำใส่ถาดแล้วตากให้แห้ง แล้วนำไปหุ้มด้วยพลาสติก ทิ้งไว้ 7-10 วัน จึงนำไปทอดเป็นไข่ดาวเค็ม ทิ้งไว้ 15-20 วัน ต้มเป็นไข่เค็มใบเตย รสชาติแสนอร่อย

ผู้สนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อสินค้าได้ทางเบอร์โทร. (02) 874-2295

ครู กศน.เขตจอมทอง โชว์สินค้าไข่เค็มสมุนไพร

……………………

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบข่าวจาก กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. และ สำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร มา ณ ที่นี้