นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย สร้างเครื่องขึ้นรูปภาชนะบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติ จากใบไผ่ ใบสัก ใบหูกวาง

นางสาวจริญญา มีมุสิทธิ์ นางสาวศิริวรรณ ชูช่วย นายจิระพงศ์ แก้วเจริญ และ นายเกษมสิทธิ์ ตั้งจรัสสุวรรณ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมการผลิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สร้างเครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะบรรจุอาหารขนาดเล็กจากใบไผ่ โดยมี ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา

หลักการทำงานของเครื่องขึ้นรูปภาชนะบรรจุอาหาร สามารถขึ้นรูปภาชนะบรรจุอาหารขนาดเล็ก โดยใช้จากวัสดุธรรมชาติในการออกแบบกลไกการทำงานของเครื่อง หลักการทำงานจะใช้แม่พิมพ์อะลูมิเนียมในการอัดใบไม้ใบหูกวางและใบสักให้มีลักษณะเป็นรูปจานและถ้วยโดยใช้ฮีตเตอร์แผ่นให้ความร้อนโดยตรงกับแม่พิมพ์และสามารถปรับระดับอุณหภูมิของแม่พิมพ์ได้เป็นอย่างดี และใช้แรงกดจากแม่แรงเมื่อฮีตเตอร์ให้ความร้อนกับแม่พิมพ์จนถึงอุณหภูมิที่ได้ตั้งเกณฑ์ไว้จากนั้นทำการกดแม่พิมพ์เพื่อทำการขึ้นรูปถ้วยและจานให้มีลักษณะตามต้องการ ข้อดีของเครื่องรุ่นนี้ สามารถอัดขึ้นรูปครั้งเดียวได้ภาชนะสองรูปแบบ คือ ภาชนะแบบกลม และภาชนะแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า และยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของแม่พิมพ์ได้ โดยการตัดแต่งใบไม้ให้ได้ขนาดของแม่พิมพ์ตามความต้องการ กำลังการผลิตเครื่องขึ้นรูปภาชนะจากใบไม้จะเท่ากับ 11 ชิ้นต่อชั่วโมง 77 ชิ้นต่อวัน หรือประมาณ 80 ชิ้นต่อวัน

เครื่องขึ้นรูปภาชนะบรรจุอาหารภาชนะบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติปลอดสารพิษ เป็นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหลาดป่าเรียน ชุมชนพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหลาดป่าเรียน ชุมชนพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โครงการยุวชนอาสา (Proposal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สนับสนุนงบประมาณโดยกองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เครื่องดังกล่าวได้ดำเนินการนำไปใช้งานจริง และถือว่าภาชนะที่ได้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะนำไปมอบให้กับชุมชนพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้นำไปใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีภาชนะบรรจุอาหารจากใบไผ่ ใบสัก ใบหูกวาง หรือใบไม้อีกหลากหลายชนิด ไปใช้ในตลาด (หลาดป่าเรียน) นับว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และยังสามารถลดรายจ่ายในการซื้อภาชนะต่างๆ ให้กับชุมชน สร้างรายได้ สร้างความแปลกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว และยังสามารถนำไปต่อยอดในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนได้อีกด้วย