เรียนรู้เกษตรยั่งยืน ที่ ศูนย์ฝึกวิชาชีพ จังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ”

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) มีสถานศึกษาประเภทขึ้นตรง จำนวน 9 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งมีหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่บริเวณชายแดน หรือพื้นที่บริการในหลายจังหวัด และมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านอาชีพให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคมความมั่นคงและการเมือง ประกอบด้วย

1.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ( ศฝก.)

2.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน (ศฝช.) จำนวน 7 แห่ง ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย ชุมพร ปัตตานี สระแก้ว อุตรดิตถ์ มุกดาหาร และสุรินทร์

3.ศูนย์ฝึกอาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” เรียกโดยย่อว่า ศฝส.

ผู้อำนวยการ อำนาจ บรรยายสรุปการศึกษาเรียนรู้เกษตรยั่งยืน

ศูนย์ฝึกวิชาชีพกาญจนบุรี สามสงฆ์ทรงพระคุณ

ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี สามสงฆ์ทรงพระคุณ (ศฝส.) ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ 1 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ศฝส. มีอำนาจและหน้าที่หลักดังต่อไปนี้ คือ จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านอาชีพ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนบริเวณชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี โดยมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและการเมือง

ดร. วรัท พฤกษาทวีกุล เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้สมุนไพรต้านโควิด

ศฝส.ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาด้านอาชีพร่วมกับภาคีเครือข่าย และเผยแพร่ในโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่เป้าหมาย และเป็นศูนย์สาธิต ทดลอง วิจัย และเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาการศึกษาด้านอาชีพและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย 4 จังหวัด พร้อมพัฒนาบุคลากร พัฒนาหลักสูตร สื่อ รูปแบบการเรียนการสอนด้านอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น  รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร. วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. ได้เยี่ยมชมผลการดำเนินงานของศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี สามสงฆ์ทรงพระคุณ (ศฝส.) โดย คุณอำนาจ คำสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” พร้อมคณะ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และได้ฟัง ผอ.อำนาจ บรรยายสรุปการศึกษาเรียนรู้ เกษตรยั่งยืนของนักศึกษา กศน.อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ดร. วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. ได้ให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ศฝส. ในการดำเนินกิจกรรม ดำเนินงาน “โคก หนอง นา” และแสดงความพึงพอใจกับกิจกรรม “ล้านเมล็ดพันธุ์สู้ภัยโควิด” ที่ได้มอบหมายให้ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนทุกแห่ง, ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ”, ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ปลูกผักเพื่อเพาะเมล็ด เช่น ฟ้าทะลายโจร ขมิ้น กระชาย แจกจ่ายทุกจังหวัดในพื้นที่ที่แต่ละศูนย์ฯ รับผิดชอบ

ดร. วรัท พฤกษาทวีกุล เยี่ยมชมแปลงเพาะขยายพันธุ์สมุนไพร

ทั้งนี้ คุณอำนาจ คำสาร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” ได้ขับเคลื่อนภารกิจ “ล้านเมล็ดพันธุ์สู้ภัยโควิด” ภายใต้กิจกรรม “กศน.ห่วงใยร่วมต้านภัยโควิด-19” โดยมี นายวราวุธ พยัคฆพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคกลาง เป็นประธานในการประชุม พร้อมคณะทำงาน ประกอบด้วย นางรัชนุช สละโวหาร ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี นางสาวจันทร์ทิพย์ สินธุวงษานนท์ รอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี นางศิริเพ็ญ สังขบูรณ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองราชบุรี นายศักดิ์ชัย นาคเอี่ยม ผอ.กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี นางขวัญตา ดอนศรีจันทร์ ผอ.กศน.อำเภอด่านมะขามเตี้ย และ นางสาวสมพิศ ไชยกิจ ครูชำนาญการ ศว.กาญจนบุรี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” ยังได้จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องให้กับผู้สนใจ เช่น วิชาการทำเจลล้างมือและสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 5 ชั่วโมง วิชาการทำหน้ากากอนามัย จำนวน 10 ชั่วโมง จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง (กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต) โครงการอบรมการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 6 ชั่วโมง

ดร. วรัท พฤกษาทวีกุล ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับทีมงาน กศน.

ขณะเดียวกัน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ได้สนับสนุนให้ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” เป็นหนึ่งในเส้นทางการท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน เนื่องจากภายในศูนย์ฯ แห่งนี้ มีการสาธิตขั้นตอนการดำนา และนำชมแปลงพืชผักสวนครัว ที่เกิดจากการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานมานานกว่า 40 ปี มาปรับใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรม

ที่ผ่านมา ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” ดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง เรื่องการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ โคก หนอง นา โมเดล จำนวน 6 ชั่วโมง วิชา การปลูกอ้อยคั้นน้ำสุพรรณ 50 จำนวน 40 ชั่วโมง จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง (กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน) โครงการปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือนเพื่อความกินดีอยู่ดี จำนวน 6 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ประสานความร่วมมือโครงการประชารัฐ โดยร่วมมือกับเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ส่งเสริมการมีงานทำให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานก่อนพ้นโทษ เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง โดยผ่านกระบวนการฝึกวิชาชีพ ขัดเกลาพฤติกรรมลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้โอกาสผู้เคยกระทำผิดปรับปรุงตนเองส่งเสริมคนดีสู่สังคม เพื่อให้ผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษมีงานทำและมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ

ดร. วรัท พฤกษาทวีกุล ชมโครงการ โคก หนอง นา โมเดล

มูลนิธิสมาน – คุณหญิงเบญจา แสงมลิ                                   ยกย่องบุคคลดีเด่นด้านการศึกษา

มูลนิธิสมาน – คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ประกาศผลการคัดเลือกและยกย่องบุคคลดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ประจำปี 2564 จำนวน 6 สาขา ประกอบด้วย 1. สาขาพระสงฆ์ พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

นายสุรพล วงศ์หวัน

2. สาขาผู้บริหารการศึกษา นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย

นายกิตติวัฒน์ ธนพัฒน์โยธิน

3.สาขาครูภาษาไทย นายกิตติวัฒน์ ธนพัฒน์โยธิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

นางกำไล ปานม่วง

4. สาขาครูสังคมศึกษา นางกำไล ปานม่วง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนจารุศรบำรุง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และสาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

นายธีร์ธวัช บุญจีน ครู กศน. ตำบลห้วยไร่

5.สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นายธีร์ธวัช บุญจีน ครู กศน. ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์

ทั้งนี้ บุคคลดีเด่นทั้ง 5 สาขาเข้ารับพระราชทานรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติมูลนิธิฯ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา