สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว ยกระดับเศรษฐกิจตำบล ผลักดันเมืองนครศรีธรรมราช “ป่า เขา นา เล”

วิสาหกิจชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ขนอม จัดกิจกรรมการสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการขับเคลื่อนกิจกรรม

โดยมี อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ กล่าวต้อนรับประธาน แขกผู้มีเกียรติ ผู้เข้าร่วมงาน และได้รับเกียรติจาก คุณสุนทร โพชสาลี ปลัดอำเภอขนอม เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ

อาจารย์จุฑามาศ พรหมมา อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ในนามตัวแทนคณะทำงาน U2T ตำบลควนทอง กล่าวว่า โครงการ U2T วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ขนอม การสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนตามโปรแกรมการท่องเที่ยว และเพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลควนทอง

โดยมหาวิทยาลัยดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน เช่น การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ การยกระดับสินค้า OTOP หรืออาชีพอื่นๆ การสร้างและพัฒนาการยกระดับการท่องเที่ยว

การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน เทคโนโลยีด้านต่างๆ และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในตำบลควนทอง

โดยเล็งเห็นว่าตำบลควนทองมีสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้มากมายที่น่าสนใจ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนต่างๆ เช่น การทำผ้าบาติก การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น น้ำเชื่อมกล้วยเข้มข้น ข้าวหลามกะลามะพร้าว ผลิตภัณฑ์ข้าวสังข์หยด จมูกข้าวสังข์หยด กาแฟจมูกข้าวสังข์หยด ชาเปลือกถั่วดาวอินคา ผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ เครื่องแกงกะทิ เครื่องแกงส้ม ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพที่จำหน่ายให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักและสัมผัสตำบลควนมากยิ่งขึ้น