วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน จาก Smart Group สู่ Smart Produce

วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประสบความสำเร็จจากการรวมกลุ่มที่มีประสิทธิภาพเป็น Smart Group และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานก้าวสู่ Smart Produce เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนและได้รับรางวัลชนะเลิศวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2560

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรหรือคนในชุมชนได้รวมตัวกันประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่นๆ เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง และวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประสบความสำเร็จในการแปรรูปสมุนไพรโดยใช้องค์ความรู้ ภูมิปัญญา เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าสู่มาตรฐานเครื่องสำอางและสปาสมุนไพร สามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ Chewa และ Chewana ที่ผู้บริโภคให้ความนิยมและยอมรับในคุณภาพมาตรฐาน

ทางด้าน คุณนเรศ ฝีปากเพราะ เกษตรจังหวัดน่าน กล่าวเพิ่มเติมว่า วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ได้จัดตั้งและจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 เริ่มจาก สมาชิก 79 คน ได้ร่วมทุน จำนวน 82,300 บาท เพื่อผลิตน้ำยาอเนกประสงค์และแชมพูสมุนไพรใบหมี่ผสมดอกอัญชันตามภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดจากบรรพบุรุษโดยใช้สมุนไพรในท้องถิ่น เพียงหวังนำไปใช้ในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายและเพื่อสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว

จากปากต่อปากที่กล่าวถึงคุณภาพที่ดีใช้ได้ผล ทำให้ผู้คนสนใจ ซื้อนำไปใช้ ทำให้สมาชิกเกิดรายได้และเป็นกำลังใจแรงใจนำไปสู่การพัฒนามาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการบริหารจัดการ บุคลากร อาคารสถานที่ เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ การผลิต/การแปรรูป การควบคุมคุณภาพ/มาตรฐาน การบรรจุภัณฑ์และการตลาด ผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพรของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ ได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดน่าน และเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) การผลิตและแปรรูปสมุนไพรแบบครบวงจรของจังหวัดน่าน ที่มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ เพื่อนำไปขยายผลและเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่และการท่องเที่ยวเกษตร

คุณชูศิลป์ สารรัตนะ ประธานวิสาหกิจชุมชน

คุณชูศิลป์ สารรัตนะ ประธานวิสาหกิจชุมชน กล่าวว่า ปัจจุบันมีสมาชิก 675 คน มีทุนเรือนหุ้น 160,500 บาท มีสินทรัพย์ 2.1 ล้านบาท เงินทุน 1,644,785 บาท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ผลิตและจำหน่าย มีหลากหลายประเภท ได้แก่ แชมพูสมุนไพร ครีมนวดผมสมุนไพร สบู่เหลวอาบน้ำสมุนไพร สบู่ก้อนล้างหน้าสมุนไพร โทนเนอร์เช็ดหน้าสมุนไพร โลชั่นบำรุงผิวสมุนไพร เกลือขัดผิวสมุนไพร น้ำยาอเนกประสงค์สมุนไพร ลูกประคบ/ยาอบสมุนไพร ยาหม่องสมุนไพร สมุนไพรป้องกันยุง ชาชงสมุนไพร สารสกัดสมุนไพร สมุนไพรตากแห้ง เป็นต้น

สำหรับผลิตภัณฑ์สินค้าที่โดดเด่นและลูกค้าให้ความนิยม ได้แก่ แชมพูและครีมนวดผม สมุนไพรใบหมี่-อัญชัน-ขิง สบู่เหลวน้ำนมข้าว ครีมบำรุงผิวน้ำนมข้าวและเกลือขัดผิวขมิ้นชันผสมน้ำผึ้ง และรายได้ ปี 2558 ที่ผ่านมา มียอดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า 1,372,540 บาท

 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความนิยม

ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน

  1. ทำให้เกิดรายได้ แก่คนในครอบครัวและชุมชน โดยสมาชิกผู้ปลูกสมุนไพร 80 ราย นำสมุนไพรมาจำหน่ายให้กลุ่มเฉลี่ยเป็นเงิน 2-3 แสน ต่อปี สมาชิกฝ่ายผลิตสินค้ามีรายได้เดือนละ 6,000-10,000 บาท และสมาชิกทั้งหมดได้รับเงินปันผลสิ้นปี ในอัตราร้อยละ 25 ของทุนเรือนหุ้น
  2. ลดรายจ่าย สมาชิกและชาวบ้านในชุมชน สามารถผลิตและแปรรูปสมุนไพรใช้ในครอบครัวเพื่อลดค่าใช้จ่าย
  3. เพิ่มมูลค่า โดยการแปรรูปและใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
  4. สร้างและขยายโอกาสการตลาด จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ภายใน/ต่างจังหวัด ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ร้านค้าสะดวกซื้อ ตลาด Online และตลาดต่างประเทศ
  5. สุขภาพแข็งแรง สมาชิกและคนในชุมชน ปลูกพืชผักสมุนบริโภคปลอดภัยจากสารเคมี
  6. ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ได้พื้นที่สีเขียว ป่าครอบครัว ป่าชุมชน ลดการเผา
  7. ชุมชนเข้มแข็ง เกิดความรักสามัคคี ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมติดตามตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์

ด้วยพื้นฐานที่มีการรวมกลุ่มกันที่ดีเป็นทุนเดิมและมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ ด้านสมุนไพรและหมอพื้นบ้าน จึงนำมาสู่การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ด้วยการแปรรูปสมุนไพร โดยยึดกระบวนการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาลและยึดมาตรฐานคุณภาพ วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน จึงเป็นธุรกิจของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชนอย่างแท้จริง สามารถสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนแก่ชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม สุขภาพจิตใจและร่างกาย ทุกคนในชุมชน กินอิ่ม นอนอุ่น และฝันดี พร้อมที่จะตื่นขึ้นมาพัฒนาการเกษตรในยุคไทยแลนด์ 4.0

ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ วิสาหกิจชุมชนชีววิถี เลขที่ 130 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000 โทร. (054) 684-079-80, (089) 755-7281 หรือเฟซบุ๊ก OTOPNamkian หรือคุณชูศิลป์ สารรัตนะ ประธานวิสาหกิจชุมชน โทร. (081) 796-8188