มทร. ศรีวิชัย คิดค้น เครื่องอบแห้งสมุนไพรด้วยฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบหลอด ยกระดับสินค้า OTOP

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าไร่ จังหวัดปัตตานี มีการรวมกลุ่มผลิตลูกประคบสมุนไพร สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทยของบรรพบุรุษ โดยหมอพื้นบ้านหรือแพทย์แผนไทย นิยมนำสมุนไพรแบบสดและแบบแห้งมาเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของลูกประคบสมุนไพร เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำบัดอาการของโรคทางกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ผิวหนัง สมุนไพรที่คลายอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ

ผศ. วสันต์ จีนธาดา อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย ร่วมลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ปัญหาและให้สอดคล้องต่อความต้องการที่จะพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์บ้านป่าไร่ จังหวัดปัตตานี เดิมใช้กรรมวิธีแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน แบบตากแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะเกิดปัญหาในวันที่ไม่มีแสงแดดหรือวันที่มีฝนตก จะทำให้ไม่สามารถตากแห้งสมุนไพรได้ ส่งผลให้สมุนไพรมีความชื้นและเกิดเชื้อรา ทำให้ราคาตกต่ำ และไม่สามารถผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการ ได้แก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการสร้างเครื่องอบแห้งที่สามารถอบแห้งสมุนไพรได้ทุกโอกาส

เครื่องอบแห้งสมุนไพรด้วยฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบหลอด มีขนาดห้องอบแห้ง 1.2×1.2×1.2 เมตร ทำด้วยสแตนเลส ผนังห้องอบแห้งประกอบด้วย 2 ชั้น เพื่อการใส่ฉนวนใยแก้ว ป้องกันความร้อนออกจากห้องอบแห้ง มีชั้นวางสมุนไพรจำนวน 7 ชั้น ใช้ฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบหลอด มีความยาว 1 เมตร ขนาด 500 วัตต์ จำนวน 4 หลอด สามารถควบคุมอุณหภูมิการอบแห้งได้ด้วยตู้ควบคุม ระบายอากาศด้วยพัดลม ขนาด 8 นิ้ว 1 ตัว

เครื่องอบแห้งสมุนไพรด้วยฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบหลอด สามารถอบแห้งสมุนไพรได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการอบแห้ง สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตสมุนไพรได้ตามที่ต้องการ

กลุ่มแม่บ้านและคนว่างงานในชุมชน ได้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของสมุนไพรไทย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการสร้างงานและพัฒนาอาชีพภายในชุมชน

ผศ. วสันต์ บอกว่า ประสิทธิภาพของเครื่องอบแห้งสมุนไพรด้วยฮีตเตอร์อินฟราเรดแบบหลอด สามารถลดเวลาในการทำงานทางด้านกรรมวิธีทางความร้อน มีคุณภาพที่ดีจากการอบแห้งโดยการใช้รังสีอินฟราเรด ทำให้สามารถให้ความร้อนแก่ชั้นของวัตถุถึงส่วนที่อยู่ภายในได้โดยสม่ำเสมอ อายุการใช้งานโลหะที่ทำให้กำเนิดความร้อนในฮีตเตอร์อินฟราเรดช่วงไกลจะถูกเคลือบไว้อย่างดีและไม่ต้องสัมผัสกับอากาศภายนอก มีอายุการใช้งานได้หลายปี มีความปลอดภัยในการใช้งาน เนื่องจากเป็นฮีตเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้า มีกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และสุขลักษณะที่ถูกต้องของสถานที่ที่ทำการผลิต เพื่อให้สามารถผลิตลูกประคบสมุนไพรและสมุนไพรอบตัวที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีต้นทุนในการผลิตเครื่อง ประมาณ 47,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ผศ. วสันต์ จีนธาดา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย โทรศัพท์ (089) 597-7292

เผยแพร่ครั้งแรกวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2561