ก.เกษตรฯ ผ่อนปรนใช้ “อวนรุน” ไฟเขียวประมงพื้นบ้านจับเคยใกล้ฝั่ง

กระทรวงเกษตรฯ ออกประกาศกระทรวงใช้อวนรุนเคยประกอบเรือยนต์ทำการประมงฉบับใหม่ใช้อวนตาห่างจากเดิมได้เล็กน้อย กำหนดพื้นที่และระยะเวลาทำประมง ให้ชาวประมงพื้นบ้านจับ “เคยโกร่ง” ในระยะที่ใกล้ชายฝั่งมากขึ้น ตามวิถีที่เคยทำมาปลอดภัยในการเดินเรือมากขึ้น

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า ตามที่ชาวประมงพื้นบ้านเสนอขอใช้อวนตาห่างขึ้น เดิมที่กำหนดให้เรือประมงพื้นบ้านขนาดต่ำกว่าสิบตันกรอสทำการประมงนอกเขตระยะ 1,000 เมตร ส่วนเรือประมงพาณิชย์ที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไปทำการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่งประมาณ 5,400 เมตร นับจากขอบน้ำตลอดแนวชายฝั่งทั้ง 22 จังหวัดชายทะเล โดยกำหนดขนาดใช้ตาอวน ขนาด 2×2 มิลลิเมตร เท่านั้น แต่ชาวประมงพื้นบ้านต้องการขยายตาอวนเพื่อจับ “เคยโกร่ง” ซึ่งเป็นเคยขนาดใหญ่ ประมาณ 7-32 มิลลิเมตร จึงขอผ่อนปรนให้ใช้ตาอวนขนาด 2×4 มิลลิเมตร

นายกฤษฎา กล่าวว่า ได้ประชุมหารือกับ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรฯ และปลัดกระทรวงเกษตรฯ พร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า ควรให้ยกเลิกประกาศกระทรวงฯ พ.ศ. 2559 และให้ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใหม่ เพื่อกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับรูปแบบของอวน ขนาดของเรือ วิธีที่ใช้ บริเวณพื้นที่ และระยะเวลาในการทำประมงที่ผู้ทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคย ที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2562 กำหนดให้การทำประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคยประกอบเรือยนต์ที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป ที่ใช้อวนขนาดช่องตาไม่เกิน 2×2 มิลลิเมตร ให้ทำการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่งเท่านั้น

ส่วนเรือยนต์ที่มีขนาดสิบตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึงสิบห้าตันกรอส และอธิบดีกรมประมงอนุญาตให้ทำประมงพื้นบ้านต่อไปตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 หรือการทำประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคยประกอบเรือยนต์ที่มีขนาดต่ำกว่าสิบตันกรอสลงมาสามารถใช้ขนาดช่องตาอวน 2×4 มิลลิเมตร ได้ โดยให้ทำการประมงนอกเขตระยะ 1,000 เมตร นับจากขอบน้ำตามแนวชายฝั่งขณะทำการประมง เฉพาะในอ่าวไทย ตัว ก เขตจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา ในห้วงระหว่าง วันที่ 16 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562 และระหว่าง วันที่ 16 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

นายกฤษฎา กล่าวเพิ่มเติมว่าการที่ให้เรือประมงพื้นบ้านซึ่งมีขนาดเล็กสามารถขยับเข้ามาทำการประมงใกล้ชายฝั่งมากขึ้นนั้น ชาวประมงพื้นบ้านจะสามารถกลับมาประกอบอาชีพได้ตามปกติวิสัยและมีความปลอดภัยในการเดินเรือ จากที่ก่อนหน้านี้ชาวประมงพื้นบ้านส่วนหนึ่งต้องหยุดออกเรือหรือเลิกทำประมงเพราะผลกระทบจากข้อกำหนดของประกาศฯ ฉบับเดิม อีกทั้งการผ่อนปรนให้ใช้อวนที่มีขนาดตา 2×4 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นขนาดที่ชาวประมงใช้กันอยู่และเหมาะกับการรุน “เคยโกร่ง” จะช่วยให้ชาวประมงมีรายได้จากการจับ “เคยโกร่ง” ขายมากขึ้น

พร้อมกันนี้กรมประมงจะได้ศึกษาข้อมูลทางวิชาการจากการผ่อนปรนทั้งขนาดตาอวน พื้นที่ และระยะเวลาทำประมงเพื่อนำไปปรับข้อกำหนดต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีประมงพื้นบ้าน ในอนาคตอาจเพิ่มพื้นที่ทำการประมงเพื่อให้ชาวประมงประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนประกอบกับ การกำหนดขนาดตาอวน 2×4 มม. ตามประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ให้ทำ 2 ปีก่อนคือ ปี 2562 และ ปี 2563 เพื่อกรมประมงจะได้ศึกษาวิจัยร่วมกับชาวประมงพื้นบ้านไปด้วยเกี่ยวกับพื้นที่และระยะเวลาทำประมง

โดยหากมีพื้นที่ที่พบเคยโกร่งมากขึ้นก็อาจออกประกาศขยายพื้นที่ทำการประมง ส่วนระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศเป็นไปตามที่ชาวประมงพื้นบ้านระบุว่า พบเคยโกร่งเยอะที่สุด และหากไม่นำเคยโกร่งมาใช้ประโยชน์ในการทำอาหารก็จะสูญเปล่า เนื่องจากเคยโกร่งมีวงจรชีวิตสั้นเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมเท่านั้น หากศึกษาแล้วพบว่า ช่วงเวลาที่พบเคยโกร่งยาวนานกว่านี้ ก็อาจขยายเวลาทำการประมงอวนรุนเคยได้อีก ซึ่งขณะนี้กรมประมงได้นำประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ส่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยให้บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป