ปิดไตรมาสแรก “ดัชนีเศรษฐกิจเกษตร” ปรับตัวขึ้น “ดัชนีรายได้เกษตรกร” ลดลง

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก.วิเคราะห์ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรประกอบด้วย ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ และดัชนีรายได้เกษตรกร ช่วงไตรมาส 1 ปี 2562 พบว่า ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรอยู่ที่ระดับ 146.09 เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 145.17 หรือเพิ่มขึ้น 0.63% โดยดัชนีผลผลิตในหมวดพืชผล เพิ่มขึ้น 0.35% หมวดปศุสัตว์ เพิ่มขึ้น 1.54% และหมวดประมง เพิ่มขึ้น 1.16%

ส่วนดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ไตรมาส 1 ปี 2562 อยู่ที่ระดับ 127.73 ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 128.73 ลดลง 0.77% โดยดัชนีราคาในหมวดพืชผลลดลง 4.20% และหมวดประมงลดลง 11.24% ในขณะที่หมวดปศุสัตว์เพิ่มขึ้น 15.34%

ขณะที่ดัชนีรายได้เกษตรกร ไตรมาส 1 ปี 2562 อยู่ที่ระดับ 186.60 ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 186.88 ลดลง 0.15% โดยดัชนีรายได้เกษตรกรในหมวดพืชผล ลดลง 3.87% และหมวดประมง ลดลง 10.21% หมวดปศุสัตว์ เพิ่มขึ้น 17.11%

เมื่อพิจารณาสินค้าที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรในไตรมาส 1 ปี 2562 คือ กลุ่มธัญพืชและพืชอาหาร โดยข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง สร้างรายได้ ให้เกษตรกรเพิ่มขึ้น 10.80%,24.74%, 6.36% ตามลำดับ กลุ่มไม้ผล ได้แก่ ทุเรียน สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 8.64% ลำไย เพิ่มขึ้น 15.65% และหมวดปศุสัตว์ สุกร ไก่เนื้อ ไข่ไก่ สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 39.04%, 3.81% และ 7.32% ตามลำดับ สำหรับรายได้เกษตรกรในกลุ่มสินค้าที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากนโยบายและมาตรการของภาครัฐที่ออกมาเพื่อแก้ปัญหาราคาตกต่ำ ประกอบกับความต้องการสินค้าเกษตรทั้งตลาดภายในประเทศและภายนอกประเทศมีทิศทางเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ แนวโน้มดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส 2 ปี 2562 คาดว่าดัชนีรายได้เกษตรกรอยู่ที่ระดับ 148.39 เพิ่มขึ้น 1.10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร เพิ่มขึ้น 0.24% และดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น 0.86% โดยมีปัจจัยบวกจากการดำเนินนโยบาย ด้านการเกษตรเพื่อปฏิรูปภาคเกษตรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม