ครม. เห็นชอบ เพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกรรายย่อย ขยายชำระหนี้ 3 ปี – ลดดอกเบี้ย 1 ปี

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการลดภาระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกรรายย่อยและเห็นชอบวงเงินงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับวงเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ของเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2561 จำนวน 2,724.85 ล้านบาท เพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

นายณัฐพร กล่าวว่า กระทรวงการคลัง ได้หารือร่วมกับ ธ.ก.ส. เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการลดภาระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกรรายย่อย ซึ่งประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่ หนึ่ง โครงการขยายเวลาชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ซึ่ง ธ.ก.ส. รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาและลดภาระหนี้สินของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. และส่งเสริมเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ฟื้นฟูการประกอบอาชีพ กลุ่มเป้าหมายคือ เกษตรกรลูกค้าของ ธ.ก.ส. จำนวน 3.81 ล้านราย ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561-วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ส่วนวิธีดำเนินโครงการนั้น เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ได้รับสิทธิ์ขยายระยะเวลาชำระหนี้ต้นเงินกู้เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ตามความสมัครใจ โดยต้องแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดให้ชำระดอกเบี้ยเงินกู้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือในกรณีที่มีหนี้เงินกู้เป็นภาระหนักให้ดำเนินการตามโครงการสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูการประกอบอาชีพ หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามวิธีปฏิบัติของ ธ.ก.ส. เป็นรายๆ ไป

นอกจากนี้ เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพ สินเชื่อเพื่อปรับโครงสร้างการผลิต หรือสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและจัดหาปัจจัยการผลิตได้ รวมทั้ง ธ.ก.ส. จะส่งเสริมการออมเงินที่เหมาะสมให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

นายณัฐพร กล่าวว่า ส่วนโครงการที่สองคือ โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย วัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น และเพื่อลดต้นทุนในการประกอบอาชีพของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. กลุ่มเป้าหมายคือ เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ได้รับสิทธิ์ลดดอกเบี้ยเงินกู้เฉพาะต้นเงินกู้ที่ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2561-วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

โดยวิธีดำเนินโครงการนั้น เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ได้ลดดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับต้นเงินกู้ที่ไม่เกิน 300,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ให้กับ ธ.ก.ส. ในอัตรา ร้อยละ 2.50 ต่อปี และ ธ.ก.ส. รับภาระดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ในอัตรา ร้อยละ 0.50 ต่อปี ทั้งนี้ ในส่วนต้นเงินกู้ที่เกินกว่า 300,000 บาท คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ

บทความก่อนหน้านี้“การเพ้นต์ผ้าปาเต๊ะดีไซน์” สร้างอาชีพทำเงินดี ที่ปากพนัง
บทความถัดไป‘กระจับเขาควาย’ วัชพืชทางน้ำ มูลค่าไม่ธรรมดา