วว.ร่วมงาน “สานฝัน แบ่งปัน เรียนรู้ สู่ชุมชน” พร้อมหารืองานวิจัยปี 2562 ร่วมกับ กฟผ.

ดร. อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พันเอกคณธัช ชนะกาญจน์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น นายศานิต นิยมาคม ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดงาน “สานฝัน แบ่งปัน เรียนรู้สู่ชุมชน” ซึ่งจัดโดยโรงไฟฟ้าน้ำพองจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โรงไฟฟ้าน้ำพองจังหวัดขอนแก่น

ในการนี้ วว. นำผลงานยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้วย พร้อมทั้งหารือการดำเนินงานด้านการวิจัยในปีงบประมาณ 2562 ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตโรงไฟฟ้าน้ำพองด้วย ทั้งนี้ ในปัจจุบัน วว. ได้ดำเนินงานวิจัยร่วมกับโรงไฟฟ้าน้ำพอง ในโครงการการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน รอบโรงไฟฟ้าน้ำพอง ในพื้นที่ 3 ตำบลคือ ตำบลโคกสูง ตำบลม่วงหวาน และตำบลกุดน้ำใส

อนึ่ง งาน “สานฝัน แบ่งปัน เรียนรู้ สู่ชุมชน “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน อันเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการภายใต้ทุนและทรัพยากรที่มีในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าน้ำพองและพื้นที่ใกล้เคียงเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งสอด คล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในชุมชนและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงความเป็นเอกลักษณ์เพื่อการสืบทอด อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป