แปลงใหญ่ผัก อยุธยา จับมือ เทสโก้ โลตัส เพิ่มช่องทางตลาดผัก เน้นคุณภาพ จากเกษตรกรแปลงใหญ่ ส่งถึงมือผู้บริโภค

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานและสักขีพยานในการลงนามพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ สู่ตลาดนำการผลิตและพิธีเปิดโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ วิสาหกิจชุมชนบ้านนาคูร่วมใจพัฒนา ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านนาคูร่วมใจพัฒนา ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบัน กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 5 แสน รวมมูลค่าการซื้อขายกับเทสโก้ กว่า 3 ล้าน

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากนโยบายประชารัฐที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมการประสานพลังระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ดำเนินตามนโยบายนี้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการรวมกันผลิตในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ใช้ตลาดนำการผลิต ตั้งแต่การวางแผน การเพาะปลูก รวมไปถึงการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งการผลิตให้เข้าสู่ระบบ GAP ของสินค้าเกษตร ตลอดจนการหาตลาดที่น่าเชื่อถือให้กับเกษตรแปลงใหญ่ รองรับผลผลิต ที่จะออกสู่ท้องตลาด ตลอดทุกช่วงฤดูกาล การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ของเกษตรกรแปลงใหญ่พืชผัก ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับห้างเทสโก้ โลตัส ในวันนี้ จึงนับว่าเป็นมิติของการส่งเสริมการเกษตร ที่จะสร้างความมั่นคงของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ให้เกิดความมั่นใจ ว่าจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมีตลาดรับซื้อที่แน่นอน ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มแปลงใหญ่ มีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 5 แสน มูลค่าการซื้อขาย รวมกว่า 3 ล้าน นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชน และนำนโยบายมาขับเคลื่อนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดความสมบูรณ์ของห่วงโซ่การผลิต ทำให้สินค้าเกษตรจากชุมชนได้กระจายไปถึงมือผู้บริโภคอย่างทั่วถึง และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกร

น.ส.จิราภรณ์ เลาหะรัตนะวิบูลย์ หัวหน้าแผนกธุรกิจอาหารสด ของ เทสโก้ โลตัส กล่าวเพิ่มเติมว่า      เทสโก้ โลตัส ได้ดำเนินการตามแนวทางประชารัฐ โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ส่งเสริมความร่วมมือด้านการตลาดระหว่างกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กับเทสโก้ โลตัส ผลักดันให้มีช่องทางการจำหน่าย รวมทั้งช่วยวางแผนการซื้อ-ขาย ผลผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งช่วยกันรักษาเสถียรภาพของราคา เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย

ขณะที่ นายสำเริง สุนทรคงตระกูล ประธานแปลงใหญ่พืชผัก ตำบลนาคู อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การรวมกลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่พืชผัก ของ อำเภอผักไห่ ทำให้เกษตรกรเข้มแข็งและมั่นคงในด้านอาชีพและรายได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านความรู้และงบประมาณบางส่วน ทำให้แปลงใหญ่ผักมีเงินลงทุน เมื่อได้ร่วมมือกับเทสโก้ โลตัส ในการจำหน่ายผักต่างๆ ก็ทำให้เกษตรกรได้พัฒนาความรู้ด้านการตลาด สามารถขายพืชผักได้ในราคาที่เป็นธรรม และมีปริมาณการรับซื้อที่แน่นอน เกษตรกรรู้จักวางแผนการเพาะปลูกได้เหมาะสม นำมาซึ่งรายได้ที่มั่นคงของสมาชิกแปลงใหญ่ต่อไป