เกษตรจังหวัดกระบี่ เตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง ไรขาวพริก

นายประคอง อุสาห์มัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดกระบี่ เตือนเกษตรกรที่ปลูกพริกให้ระวัง “ไรขาวพริก” ที่เป็นศัตรูสำคัญของพริกที่มักระบาดในระยะที่ฝนตกชุก ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของไรขาวชอบดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อน, ยอดที่แตกใหม่ของพืช และดอก ดังนั้นสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ จึงขอแจ้งให้เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเริ่มพบการระบาดของไรขาว ให้เตรียมการป้องกันกำจัดหรือขอคำแนะนำจากสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อหาทางควบคุมป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง

ลักษณะอาการ

ไรขาวพริกชอบดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อน, ยอดที่แตกใหม่ของพืช และผลเนื่องจากปากของ    ไรขาวไม่แข็งแรง จึงไม่สามารถดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนต่างๆ ของพืชที่มีลักษณะหนาแข็งได้พริกที่ถูกไรขาวเข้าทำลายจะมีอาการใบหงิก ขอบใบม้วนลง ยอดอ่อนแตกเป็นฝอย ก้านใบยืดออก ใบเรียวเล็ก ใต้ใบเป็นสีน้ำตาล ใบจะหนาแข็ง และเปราะ อาการใบม้วนงอหงิก ใบที่ยอดเรียวเล็กหดสั้น ใบที่ 3-5 เรียวเล็กแต่ยาว ขอบใบมีลักษณะม้วนงอลง ยอดอ่อนแตกเป็นฝอย ก้านใบยืดออก ใต้ใบมีสีน้ำตาล ใบจะหนาแข็งและเปราะ ถ้าการทำลายของไรเป็นไปอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง อาการใบหงิกจะค่อยๆ ลุกลามจากยอด และใบอ่อนมายังใบล่างๆ ทำให้พริกชะงักการเจริญเติบโตแคระแกร็นไม่ติดแตกต่างจากอาการที่เกิดจากเพลี้ยไฟที่ใบมักบิดเบี้ยวและขอบบิดหงายขึ้น ไรขาวพริกโรคเป็นชื่อที่คนไทยใช้เรียกไรชนิดนี้ เนื่องจากลำตัวมีสีขาว รูปร่างค่อนข้างกลม มีขนาดเล็กมาก การส่องดูด้วยแว่นขยายในไร่สามารถเห็นได้เพียงจุดขาวขนาดเล็กคล้ายฝุ่นขาวๆ แต่เห็นการเคลื่อนไหวได้ ไรขาวพริกมีพืชอาหาร นอกจากพริก ได้แก่ ส้มโอ ชา ฝ้าย ปอกระเจา บวบ ถั่วเขียว โหระพา มันฝรั่ง มะม่วง และไม้ดอก เช่น เยอร์บีร่า เบญจมาศ ไซคลาเมน

สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ แนะนำวิธีการป้องกันกำจัด ดังนี้

  1. ลดความชื้นโดยการตัดแต่งพุ่มให้อากาศถ่ายเท และแดดส่องถึงพื้นดิน
  2. เมื่อพบอาการให้ฉีดพ่นเชื้อราบิวเวอเรีย อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ทุกๆ 3-7 วัน
  3. ควรตรวจดูต้นพริกที่ปลูกทุก 7 วัน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นระยะที่พริกกำลังแตกใบอ่อน

ถ้าสังเกตเห็นพริกเริ่มแสดงอาการใบหรือยอดหงิก ให้ใช้กำมะถันผง อัตรา 60-80 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นตรงบริเวณที่เกิดการระบาด และบริเวณใกล้เคียงโดยพ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 3 วัน และพ่นซ้ำเมื่อพบการระบาด (ไม่ควรพ่นในเวลาแดดจัดเพราะจะทำให้เกิดอาการใบไหม้ได้)

  1. ถ้าพบในระยะที่ไรระบาดมากแล้วควรใช้สารเคมีต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง อามีทราซ อัตรา 40-60 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 5-7 วัน และพ่นซ้ำหาก

พบว่ายังมีไรระบาด หรือไพริดาเบน อัตรา 10 กรัม, ฟิโปรนิล อัตรา 10-20 มิลลิลิตร, อิมาเม็ก ตินเบนโซเอต อัตรา 10 มิลลิลิตร, สไปโรมีซิเฟน อัตรา 8 มิลลิลิตร

  1. กรณีพริกที่ปลูกแบบสวนครัว การเด็ดยอดที่หงิกไปทำลายเสียจะช่วยลดการระบาดของ     ไรขาวได้                                                                                           สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ โทร. (075) 611-649