เจียไต๋ คว้ารางวัลเครือข่ายเกษตร PIM ดีเด่น สาขาองค์กรดีเด่นผู้สนับสนุน IAM ประจำปี 2562

PIM award 1

กรุงเทพฯ, 23 ธันวาคม 2562 –  นายกรกนก ฉันทกิจวัฒนา รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร บริษัท เจียไต๋ จำกัด เป็นตัวแทนผู้บริหารเข้ารับโล่รางวัลเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่ควรค่าต่อการรับรางวัล “เครือข่ายเกษตร PIM ดีเด่น สาขาองค์กรดีเด่นผู้สนับสนุน IAM (Innovation Academy Management) ประจำปี 2562  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล ภายในงานมอบรางวัล เครือข่ายเกษตร PIM (Panyapiwat Institute of Management) ดีเด่นประจำปี 2562 จากศูนย์เครือข่ายเกษตรสำนักบริการวิชาการร่วมกับคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ณ ชั้น 14 อาคาร CP All Academy อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดยรางวัลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู เครือข่ายเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีความโดดเด่นในเรื่องการบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาทางธุรกิจด้านการเกษตรอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีผลงานโดดเด่น ทำคุณประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม อีกทั้งให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนด้านองค์ความรู้ ทุนการศึกษา สถานที่ฝึกปฏิบัติงานและบรรจุงานให้กับนักศึกษาคณะนวัตกรรมการเกษตร อย่างต่อเนื่อง

รางวัลนี้ถือเป็นการตอกย้ำพันธกิจของเจียไต๋ในการยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ เช่น การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์คุณภาพระดับเจียไต๋ ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ การใช้โดรนเพื่อการเกษตร ตลอดจนการสนับสนุนองค์กรการศึกษาไทยให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาผ่านการเข้าร่วมฝึกงานกับทางบริษัทฯ ดั่งวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ว่าการส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืนสู่คนไทยทุกคน