วว. / อบจ.แพร่ ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตการเกษตร

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นางปริยะดา วิสุทธิแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์วิสาหกิจ ดร. พงศธร ประภักรางกูร ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมคณะนักวิจัยและนักวิชาการ วว. เข้าประชุมหารือความร่วมมือกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในการขับเคลื่อนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรของจังหวัดแพร่ ซึ่งทาง อบจ.แพร่ อยู่ในระหว่างการเตรียมข้อมูลแนวทางการบริหารจัดการและจัดทำกรอบแผนงานในการขับเคลื่อนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ดังกล่าว เพื่อนำเสนอพิจารณาในที่ประชุมสภา อบจ. และนำเสนอเรื่องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในการขอใช้ประโยชน์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจในพื้นที่ ให้เกิดการสร้าง รายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ชุมชน โอกาสนี้ วว. ยังได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้แทน อบจ. ในการตรวจดูสถานที่ผลิตและให้คำแนะนำปรึกษาการดำเนินการผลิตสุราพื้นบ้าน ณ ถ้ำผานางคอย ซึ่งมีความต้องการเข้ารับการสนับสนุนด้านวิชาการและที่ปรึกษา ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเริ่มต้นผลิตเชิงพาณิชย์ ในวันที่ 24 มกราคม 2563 ณ จังหวัดแพร่