วว. ประกาศ “ลดค่าบริการ” งานบริการเพื่ออุตสาหกรรม ช่วยเหลือผู้ประกอบการผ่านพ้นวิกฤตสถานการณ์ COVID-19

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประกาศลดค่าบริการของกลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. ครอบคลุมงานบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือวัด งานตรวจประเมิน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายน 2563 สนองตอบนโยบายรัฐช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมไทย ให้ผ่านพ้นวิกฤตสถานการณ์ COVID-19

ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. ชี้แจงว่า จากสถานการณ์การระบาดไวรัส  COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อผลกิจการของของภาคธุรกิจในวงกว้าง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมของไทย ดังนั้น วว. โดยกลุ่มบริการอุตสาหกรรม จึงได้ประกาศลดค่าบริการของศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ และสำนักรับรองระบบคุณภาพ โดยครอบคลุมงานด้านงานบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือวัด งานตรวจประเมิน  นับเป็นการช่วยเหลือและลดค่าใช้จ่ายของภาคอุตสาหกรรม จะช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมผ่านพ้นวิกฤตจากสถานการณ์ดังกล่าวได้อีกแนวทางหนึ่ง

“… วว. ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตไวรัส COVID -19 ด้วยการลดค่าบริการของกลุ่มบริการอุตสาหกรรม 10-20 เปอร์เซ็นต์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรการนี้จะสามารถช่วยภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ดังกล่าวอีกทางหนึ่ง…” ผู้ว่าการ วว. กล่าวเพิ่มเติม

นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. ชี้แจงเพิ่มเติมถึงรายละเอียดของรายการค่าบริการของงานบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือวัด งานตรวจประเมิน ที่จะลดราคานั้นประกอบด้วย งานบริการวิเคราะห์ ทดสอบของศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ  ได้แก่

– Pitting corrosion test   

– Intergranular corrosion test Hardness

– Wear test, Friction rest

– Residual stress measurement

งานบริการทดสอบของศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ได้แก่

ทดสอบบรรจุภัณฑ์ทุกรายการตามมาตรฐาน มอก.

งานบริการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ ของศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ได้แก่

– ทดสอบด้านฟิสิกส์ มูลค่า 30,000 บาทขึ้นไป ไม่รวมงานตามมาตรฐาน มอก.

– ทดสอบน้ำและน้ำเสีย   

– ทดสอบสารก่อภูมิแพ้มูลค่า 20,000 ขึ้นไป

– สอบเทียบเครื่องมือวัดทางแสงอุณหภูมิและทางกล มูลค่า 3,000-15,000 บาท  ไม่รวม on site

– สอบเทียบเครื่องมือวัดทางแสงอุณหภูมิและทางกล มูลค่า 15,000 บาท ขึ้นไป  ไม่รวม on site

– สอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

งานตรวจประเมินของสำนักรับรองระบบคุณภาพ ได้แก่

-ค่าธรรมเนียมการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรอง ระบบมาตรฐานสากล ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 22000 GMP(codex) HACCP (codex)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. โทร. (02) 577-9000 www.tistr.or.th หรือติดต่อโดยตรงที่ ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ โทร. (02) 577-9266, ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย โทร. (02) 579-1121-30 ต่อ 3101, ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา โทร. (02) 323-1672-80 ต่อ 115, 116 สำนักรับรองระบบคุณภาพ โทร. (02) 577-9344 ต่อ 9374