มทร.สุวรรณภูมิ เปิดหลักสูตรใหม่ ขยายโอกาสสำหรับคนทำงาน

ปัจจุบัน การศึกษานับว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบุคคลวัยทำงาน หรือบุคคลที่มีงานทำประจำในการเข้าศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ให้มีทักษะชีวิตและการทำงาน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ในยุค 4.0

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จึงมีแนวคิดในการขยายโอกาสให้บุคคลกลุ่มที่มีงานทำประจำมีโอกาสได้เข้าศึกษาต่อ โดยเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เทียบโอนภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ ต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ จะได้รับคุณวุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 2) รับสมัครระหว่างวันที่ 1-12 มิถุนายน 2563 สมัครผ่านระบบออนไลน์ admissions.rmutsb.ac.th

ดร. สุวุฒิ ตุ้มทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เทียบโอนภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์) เหมาะสำหรับผู้ที่มีงานประจำและต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หรือต้องการปรับคุณวุฒิการศึกษา ที่เน้นการเรียนการสอนฝึกปฏิบัติ เรียนรู้จากงานจริง และระบบออนไลน์ โดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00-21.00 น. ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของประเทศที่ขยายโอกาสสำหรับคนทำงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เน้นปริญญาและได้รับใบรับรองด้านคอมพิวเตอร์ ด้วย

สำหรับบุคคลที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. (092) 551-9356 Line ID : namen00n Facebook:Csnon.Rmutsb.ac.th