วว. ยกระดับมาตรฐานท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานโลก มอบใบรับรอง 13 หน่วยงานรัฐ

วว.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักรับรองระบบคุณภาพ โชว์ศักยภาพการตรวจประเมินรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานท่องเที่ยวไทย ตามเกณฑ์ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ตรวจประเมินแหล่งท่องเที่ยวของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 13 หน่วยงาน ผ่านการตรวจประเมินและมอบใบรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานท่องเที่ยวไทย มาตรฐานคุณภาพกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวและมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว หวังช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวใช้สถานประกอบการที่มีมาตรฐาน ยกระดับการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวสู่ระดับสากล อีกทั้งช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย

ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. ชี้แจงว่า สำนักรับรองระบบคุณภาพ วว. ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจสอบมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และได้ยื่นขอรับรองระบบงาน ISO/IEC 17065 ในฐานะหน่วยรับรองมาตรฐานท่องเที่ยวไทย จากสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น โดยตรวจประเมินและให้การรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานท่องเที่ยวไทย มาตรฐานคุณภาพกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว และมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว โดยในเกณฑ์มาตรฐานได้ผ่านกระบวนการจัดทำตามหลักเกณฑ์และกรอบแนวคิดด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จากกรมการท่องเที่ยว

ที่ผ่านมา สำนักรับรองระบบคุณภาพ วว. ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการทั่วประเทศ โดย ผู้ตรวจประเมินจะตรวจการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว แบ่งเป็น 3 ด้านที่สำคัญ ได้แก่ 1. ความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว มุ่งเน้นศักยภาพที่ส่งผลถึงการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว รวมถึงกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากศักยภาพทางกายภาพ และการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและความปลอดภัย ความหลากหลายและต่อเนื่องของกิจกรรมการท่องเที่ยว ทั้งนี้รวมถึงศักยภาพการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ความเหมาะสมด้านที่ตั้งที่เกี่ยวข้องและการจัดการความปลอดภัย 2. การอนุรักษ์ทรัพยากร มุ่งเน้นการจัดการด้านการอนุรักษ์และคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวขึ้นกับมาตรฐานแต่ละประเภท ได้แก่ ความเป็นเอกลักษณ์ ความสมบูรณ์ สวยงาม ความมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับ ความผูกพันต่อท้องถิ่น รวมถึงกระบวนการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว การรักษาสภาพและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์พื้นที่ ติดตาม การเปลี่ยนแปลงจากการท่องเที่ยว การจัดการสิ่งแวดล้อม 3. การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว มุ่งเน้นการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ความเหมาะสมด้านที่ตั้ง ศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวจาก ปัจจัยภายนอก ความเหมาะสมของสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการด้านบริการและสาธารณูปโภค การบริหารจัดการด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว การบริหารจัดการให้ความรู้และการสร้างจิตสำนึก ชุมชนมีส่วนร่วมและมีรายได้ การให้ความรู้ และบริการข้อมูล การจัดการด้านเศรษฐกิจและสังคม

สำหรับหน่วยงานที่ได้รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย จากสำนักรับรองระบบคุณภาพ วว. จำนวน 13 หน่วยงานภาครัฐ ใน 16 แหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย

 1. อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีจังหวัดกระบี่ มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทเกาะ (ระดับดีเยี่ยม)
 2. อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีจังหวัดกระบี่คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก (ระดับดีเยี่ยม)
 3. อุทยานแห่งชาติหาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด (ระดับดีเยี่ยม)
 4. อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทธรณีสัณฐาน (ระดับดีเยี่ยม)
 5. อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จังหวัดชัยภูมิ คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทธรณีสัณฐาน (ระดับดีเยี่ยม)
 6. อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก (ระดับดีเยี่ยม)
 7. อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก (ระดับดีเยี่ยม)
 8. อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ (ระดับดีเยี่ยม)
 9. อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก (ระดับดีเยี่ยม)
 10. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตก (ระดับดีมาก)
 11. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (ระดับดีเยี่ยม:ยอดดอยอินทนนท์ และระดับดีมาก : เส้นทางอ่างกา)
 12. อุทยานแห่งชาติแม่จริม จังหวัดน่าน คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (ระดับปานกลาง)
 13. อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก จังหวัดเชียงใหม่ คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเภทน้ำพุร้อนธรรมชาติ (ระดับดีเยี่ยม)
 14. สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง กิจกรรมปางช้างเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทที่มีการแสดง (ระดับดีเยี่ยม)
 15. อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทน้ำตก (ระดับดีเยี่ยม)
 16. อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (ระดับดี)

วว.ขอร่วมแสดงความยินดี กับหน่วยงานภาครัฐทั้ง 13 หน่วยงาน ที่ต่างมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยตามเกณฑ์ของกรมการท่องเที่ยว โดย วว. มีความพร้อมที่จะสนับสนุนให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ก้าวไปสู่การยกระดับคุณภาพของสถานประกอบการให้มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง รวมถึงเป็นการ   เสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกด้วย” ผู้ว่าการ วว. กล่าวสรุปในตอนท้าย

อนึ่งสำนักรับรองระบบคุณภาพ วว. มีฐานะเป็นหน่วยรับรอง (Certification Body) ที่มีมาตรฐานทำงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์สากล ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021 และมาตรฐาน ISO/TS 2203 เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดยพร้อมให้บริการด้านการตรวจประเมินและให้การรับรองระบบมาตรฐานสากล ได้แก่ ISO 9001, ISO 14001, GMP (กฎหมาย), GMP (Codex), HACCP และ OHSAS/TIS 18001 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจบริการ รวมถึงบริกาตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารโดยเป็นหน่วยรับรองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) บริการตรวจประเมินโรงงนผลิตสินค้าพืช โดยเป็นหน่วยรับรองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร บริการตรวจประเมินระบบ GMP และ HACCP ตามมาตรฐาน มกษ 9023 (GMP) มกษ.9024 (HACCP) โดยเป็นหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานมาตรฐานเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องใช้เครื่องหมาย Q-Mark บริการทวนสอบและตรวจสอบการลดก๊าซเรือนกระจก โดยเป็นหน่วยทวนสอบที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ตลอดจนการรับรองผลิตภัณฑ์และบริการ (Product Certification) ได้แก่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  มาตรฐานผลิตภัณฑ์ระบบขนส่งทางราง มาตรฐานผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวทางชีวภาพ   รวมถึงบริการตรวจประเมินและรับรองตามมาตรฐานท่องเที่ยวไทย  โดยในอนาคตจะขยายขอบข่ายการรับรองสู่ระบบมาตรฐานในระดับสากลต่อไป

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักรับรองระบบคุณภาพ วว. เลขที่ 35 หมู่ 3  เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ (02)  577-9373-4 โทรสาร (02) 577-9372 Call Center (02) 577-9300 E-mail : [email protected]