รมช.มนัญญา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ อาหารปลอดภัย พร้อมเชิญชวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นาย     วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จำกัด ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายกัณฑ์พงษ์ ลีธิติพันธุ์ ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ฯ สมาชิกสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จำกัด ตั้งอยู่ในเขตอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งและจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2536 เป็นสหกรณ์ที่อยู่ในพื้นที่โครงการหลวง ก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมชาวไทยภูเขาให้มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ต่อมาได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม และยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้มีความกินดีอยู่ดี ทั้งภายในชุมชนและนอกชุมชน รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์มีการบริหารจัดการองค์กรร่วมกัน เช่น รวบรวมผลผลิตทางการเกษตร การซื้อขายผลผลิตเพื่อจำหน่ายในตลาดท้องถิ่น ตลาดเกษตรกร และมีช่องทางการจำหน่ายอื่นด้วย อาทิ โครงการหลวง อีกทั้งยังจัดตั้งตลาดสินค้าชุมชน เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสตรีสหกรณ์และกลุ่มเยาวชนของบ้านขุนกลางให้มีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น โดยนำสินค้าที่ระลึกและผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาลมาจำหน่าย เช่น กะหล่ำปลี สลัด มะเขือเทศ ผักกาดขาวปลี หัวไชเท้า ซูกินี หอมญี่ปุ่น เซเลอรี่ เบบี้ฮ่องเต้ เป็นต้น ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรของสหกรณ์ฯ เป็นสินค้าที่ผ่านมาตรฐานและรับรองให้เป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย จึงทำให้ได้รับการเชื่อมั่นจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี

ปัจจุบัน สหกรณ์ฯ มีสมาชิก 495 คน สมาชิกประกอบด้วยชนเผ่าม้งและกะเหรี่ยง มีทุนการดำเนินงานมากกว่า 38 ล้านบาท สหกรณ์ฯ ดำเนินธุรกิจ 5 ด้าน ประกอบด้วย ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลผลิต และธุรกิจบริการและส่งเสริมการเกษตร ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ดำเนินการรวบรวมผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์ผ่าน บริษัท natural & premium food จำกัด วันละ 1-3 ตัน โดยใช้รถและห้องเย็นของบริษัท มีสมาชิกจำนวน 30 ราย ที่ได้ทำการเกษตรในรูปแบบเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) Good Agricultural Practice หรือการผลิตเกษตรปลอดภัย โดยส่วนผลผลิตให้โครงการหลวงดอยอินทนนท์ทั้งหมด แบ่งเป็น ไม้ดอก ได้แก่ เบญจมาศ และกุหลาบ ประมาณ 10,000 ดอก/วัน และพืชผักและไม้ผล 1-3 ตัน/วัน ได้แก่ กะหล่ำปลี ผักสลัด มะเขือเทศ ผักกาดขาวปลี หัวไชเท้า ซูกินี หรือแตงกวาญี่ปุ่น หอมญี่ปุ่น เซเลอรี่ อะโวกาโด และพลับ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์เฉลี่ย 40,000-100,000 บาท/ปี

รมช.มนัญญา กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการทำอาชีพการเกษตร พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมีการดำเนินนโยบายส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ส่งเสริมให้เกษตรกรลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืชศัตรูพืช ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบการทำเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) เพื่อให้สินค้าเกษตรมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคมีการยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ให้เป็นองค์กรในระดับชุมชนในการรวบรวมจัดเก็บแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในระดับพื้นที่ รวมทั้งจัดหาตลาดโดยการจัดทำโครงการซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เพื่อให้เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าของสมาชิกที่มีคุณภาพ และเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดระหว่างขบวนการสหกรณ์กับภาคเอกชน เพื่อกระจายผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยไปสู่ผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังได้ริเริ่มโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร เพื่อให้ลูกหลานเกษตรกรได้กลับมาอยู่กับครอบครัว ใช้ความรู้และประสบการณ์จากภาคอุตสาหกรรมและบริการ รวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ มาพัฒนาการเกษตรของครอบครัว เป็นการสร้างงานการเกษตรให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมตลาดเกษตรกร ตลาดแม่บ้านและเยาวชนบ้านขุนกลาง ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งเสริมกลุ่มสตรี ซึ่งเป็นแม่บ้านและเยาวชนของบ้านขุนกลางให้มีอาชีพและเพิ่มรายได้โดยการตั้งตลาดขายสินค้าชุมชน เพื่อจำหน่ายของที่ระลึกและผลิตการเกษตรตามฤดูกาล โดยในปี 2544 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพ จำนวน 45,000 บาท ปัจจุบัน มีสมาชิก 80 คน มีทุนหมุนเวียนมากกว่า 5 แสนบาท สมาชิกกลุ่มสตรีมีรายได้เฉลี่ย 30,000-100,000 บาท/ปี