วว. จัดประชุมสมาชิกชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 4/2563 ร่วมบูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งให้เกิดการดำเนินกิจการเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน 

ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะประธานชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม (ชรส.) เป็นประธานการประชุมสมาชิก ชรส. ครั้งที่ 4/2563 โดยมีประเด็นการประชุมประกอบด้วย 1. การแนะนำภารกิจ วว. ในโอกาสที่ ผู้ว่าการ เข้ารับตำแหน่งประธาน ชรส. คนใหม่ 2. นโยบายและปณิธานของประธานฯ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ชรส. คือ “เป็นพลังงานด้านบวกแห่งการสร้างสรรค์ เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อการแบ่งปันเปลี่ยนแปลง ร่วมแรงร่วมใจนำเครือข่าย สร้างสังคมอย่างยั่งยืน” 3. รายงานกิจกรรมของ ชรส. 4. รายงานฐานะการเงิน และ 5. แผนปฏิบัติการ ชรส. ประจำปี 2564 โดยมีสมาชิกจากรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน ตามวัตถุประสงค์หลักของ ชรส. ที่มุ่งสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนและสังคม โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของรัฐวิสาหกิจและจากภาคีเครือข่าย ให้ชุมชนมีกิจกรรมร่วม เป็นเครือข่ายสมานฉันท์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งระหว่างกันเองและองค์กรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยการใช้ภูมิปัญญาสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนำศักยภาพของทุกรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเกี่ยวข้องมาบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการดำเนินกิจการเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ ชั้น 5 อาคาร Admin วว. เทคโนธานี อำเภอคลองห้า จังหวัดปทุมธานี