มทร.สุวรรณภูมิ บวงสรวงพระพิรุณ ประจำปี พ.ศ. 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมพิธีบวงสรวงพระพิรุณ ประจำปี พ.ศ. 2563 เนื่องในโอกาสครบรอบการเบิกพระเนตรองค์พระพิรุณ 47 ปี ซึ่งสถิตเป็นศรีสง่า ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อแสดงถึงความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอีกทั้งเป็นการสืบสานไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม ในการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อสถาบันการศึกษาตลอดจนเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ณ บริเวณลานหน้าองค์พระพิรุณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา