สศก. ศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติ พร้อมบริการข้อมูล ตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่

นายพลเชษฐ์  ตราโช  รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า  ตามภารกิจหลักสำคัญอย่างหนึ่งของ สศก. คือ เป็นหน่วยงานศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตรของประเทศ สำหรับเกษตรกร ผู้ประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ทั้งการวางแผนบริหารจัดการการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ โดยมีศูนย์สารสนเทศการเกษตร ดำเนินการจัดทำข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเกษตร ในรูปของสื่อต่างๆ

นายพลเชษฐ์ ตราโช

สำหรับการให้บริการข้อมูลแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ หน่วยงานต่างๆ และประชาชน นั้น สศก. ได้เปิดให้บริการผ่านหลากหลายช่องทางเพื่อให้ผู้ใช้บริการข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ได้โดยตรงด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้ามาขอรับบริการที่ สศก. ซึ่งปัจจุบัน มีข้อมูลที่ให้บริการครอบคลุมหลายมิติ ได้แก่ ข้อมูลด้านการผลิตของพืช ปศุสัตว์ และประมง ประกอบด้วย ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ตลอดจนปริมาณการผลิตปศุสัตว์และประมง ข้อมูลด้านการตลาด ทั้งราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา เป็นรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี ข้อมูลการนำเข้า – ส่งออกสินค้าเกษตร ข้อมูลการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตรกร รวมทั้งการใช้และการถือครองที่ดินทางการเกษตร และข้อมูลแผนที่แสดงความเหมาะสมในการผลิตพืช เพื่อกำหนดเขตเศรษฐกิจสินค้าเกษตร

และที่สำคัญในยุคที่ก้าวกระโดดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สศก. ได้ให้บริการข้อมูลด้วยการพัฒนา Application ฟาร์ม D และ กระดานเศรษฐี (RCMO) เพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยให้เกษตรกรสามารถเรียนรู้การวางแผนการผลิตได้ด้วยตนเอง ตลอดจน ให้บริการเอกสารเผยแพร่ (E-Book) ที่สามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ เช่น แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งบประมาณโดยสังเขปประจำปีงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานผลการติดตามการดําเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตร วารสารเศรษฐกิจการเกษตรรายเดือน สถิติการค้าสินค้าการเกษตรไทยกับต่างประเทศ สถิติการเกษตรของประเทศไทย และสารสนเทศการเกษตรรายสินค้า เป็นต้น

นอกจากนี้ สศก. ได้มุ่งเน้นพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านการเกษตร โดยมีศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center) หรือ NABC เป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งได้ร่วมมือกับกระทรวง และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในภายนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รวบรวมข้อมูล ขนาดใหญ่ หรือ Big Data ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้บริการแก่ทุกภาคส่วน ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดาวโหลด Application ฟาร์ม D และ กระดานเศรษฐี (RCMO) ได้ที่ QR Code ด้านล่าง และสามารถติดต่อขอรับข้อมูลได้หลากหลายช่องทาง ทั้งทางเว็บไซต์ www.oae.go.th หรือทาง Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2561 2870 และ E-mail : [email protected]