ธ.ก.ส.จัดตลาดนัดของดี วิถีชุมชน เพิ่มช่องทางสร้างรายได้แก่เกษตรกรลูกค้า

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดตลาดนัดของดี วิถีชุมชน โดยนำผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเกษตรกรลูกค้าวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อช่วยให้มีสถานที่และช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า อันเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และกระตุ้นให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ โดยในครั้งนี้มีบูธจำหน่ายสินค้ากว่า 58 บู๊ธ อาทิ เครื่องหนังเมธา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มผ้าบาติกสีธรรมชาติ จังหวัดสงขลา ปลาสลัดก้าง จังหวัดราชบุรี วิสาหกิจชุมชนรักษ์แพะบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี กลุ่มเครื่องหนังรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย วิสาหกิจชุมชนรุ่งเรืองพัฒนากาแฟ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมผักสดและผลไม้มากมายจากสวนเกษตรกรสู่ผู้บริโภค ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณหน้า ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

 

                 

บทความก่อนหน้านี้การผลิตผักอินทรีย์ อยู่ที่การจัดการธาตุอาหารดินและการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสม
บทความถัดไปธ.ก.ส. รับเกียรติบัตร “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ”