สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 สร้างเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตสินค้า จับมือกับร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ในเขตกรุงเทพฯ

นายปรัชญา ดิลกสัตยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ทางสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 เตรียมจัดประชุมสร้างเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตสินค้ากับร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เพื่อให้มีความร่วมมือกันแลกเปลี่ยนและกระจายสินค้าจากสหกรณ์ผู้ผลิต สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกรในชุมชน หรือผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน โดยจะจัดในวันที่ 26 มีนาคม 2564 นี้ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ สหกรณ์ฝั่งผู้ผลิตสินค้า ประกอบด้วย 9 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรบ้านรางสีหมอกราชบุรี จำกัด สหกรณ์ประมงบางแพ จำกัด จังหวัดราชบุรี สหกรณ์การเกษตรบางคนที จำกัด จังหวัดสมุทรสงคราม สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด จังหวัดนครปฐม สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ จำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด และชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย กับร้านสหกรณ์ 3 แห่ง ได้แก่ ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด และร้านสหกรณ์เทเวศร์ จำกัด

โครงการดังกล่าวคาดว่าจะช่วยสร้างความร่วมมือเชื่อมโยงสินค้าระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต  และร้านค้าสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นการขยายโอกาสทางการตลาดสินค้าสหกรณ์ผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ภายหลังจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการพัฒนาร้านสหกรณ์ ให้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีคุณภาพจากจังหวัดต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าสหกรณ์ได้มากขึ้น ผลักดันให้สหกรณ์เป็นศูนย์รวบรวมและจำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ภายใต้แนวคิดสดจากฟาร์มถึงมือคุณ Fresh From Farm By Co-op “สด สะอาด ปลอดภัย” เป็นการส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตของสมาชิกเกษตรกร รวมถึงชุมชนและสังคมได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ  ปลอดภัย ในราคาที่เป็นธรรม