บ้านปู รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนงานด้านการศึกษา

คุณรัฐพล รับมอบเกียรติคุณบัตรจาก รมว.ศธ.

1 เมษายน – บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โดย นายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสาย – สื่อสารองค์กร เข้ารับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2564” ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ

ในฐานะองค์กรที่ทำคุณประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนงานด้านการศึกษาโดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบ

ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี บ้านปูได้ดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการพัฒนาการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญได้แก่ โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับโรงเรียน 6 แห่งในภาคเหนือ โครงการสนับสนุนการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ได้แก่ โครงการสานอนาคตการศึกษาและโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา สำหรับโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน รวมไปถึงการสนับสนุนทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาเมื่อเกิดภัยพิบัติ เป็นต้น ทั้งนี้ โครงการเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนที่จะกลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพในอนาคต