มทร.สุวรรณภูมิ ส่งเสริมเกษตรแปรรูปอ่องมันปูนาชนิดผงพร้อมทาน

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ดำเนินการจัดโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อผู้ประกอบการใหม่ start up company “การแปรรูปอ่องมันปูนาชนิดผงพร้อมทาน” เพื่อบ่มเพาะและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ start up company โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ. พาขวัญ. ทองรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติการแปรรูปอ่องมันปูนา ณ กลุ่มฟาร์มปูนา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอาคาร 19 ห้องปฏิบัติการ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา