วว. มุ่งสร้างธุรกิจใหม่ให้ผู้ประกอบการ ด้วยศักยภาพวิจัย ผลิต และบริการ จาก ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม ตั้งเป้าลดนำเข้า 100%

ศ.(วิจัย)ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว.

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โชว์ศักยภาพ ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม หรือ nnovative Center for Production of Industrially used microorganisms (ICPIM)  สำหรับเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการ มุ่งเป้าระยะยาวชดเชยการนำเข้าหัวเชื้อให้ได้ 100% สำหรับการวิจัยพัฒนา ผลิต บริการ ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากโพรไบโอติก/พรีไบโอติก ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับคนไทย สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการและเศรษฐกิจของประเทศ

ศ. (วิจัย)  ดร. ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า วว. มุ่งบริการด้านการวิจัยและพัฒนาแก่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของ วว. ทั้งในระดับกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ Start up SMEs ผู้ผลิตสินค้า OTOP วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ที่มีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ต้องการเพิ่มมูลค่า หรือต้องการแก้ไขปัญหาการผลิต ซึ่งมีรูปแบบและขั้นตอนการดำเนินงานที่ครอบคลุมตั้งแต่ การรับฟังแนวความคิดของผู้ประกอบการ (idea) การวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และแก้ไขปัญหา (prototype & solution) การบริการวิเคราะห์ ทดสอบ การขยายขนาดการผลิตจากห้องทดลองสู่ระดับการผลิตจริง (scale up) การพัฒนาระบบบริหารจัดการการผลิตสินค้า (product & management system) ตลอดจนการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ (commercialization) ทั้งการส่งเสริมด้านการตลาดและเชื่อมโยงด้านการเงิน เป็นต้น โดยมีกลไกสำคัญ คือ โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการ โดย ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม เป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ด้วยศักยภาพที่เป็นศูนย์ชั้นนำซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สำหรับการวิจัยพัฒนา การผลิต และบริการ ในส่วนของอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ได้จากโพรไบโอติกและพรีไบโอติก (Probiotic/Prebiotic) รวมทั้งจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร

ICPIM เป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโพรไบโอติกและจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหารแบบครบวงจร ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล และหน่วยกระบวนการผลิตที่รองรับ มาตรฐาน GHP และ HACCP นอกจากนี้ ICPIM ยังเป็นที่ตั้งของ ธนาคารสายพันธุ์โพรไบโอติก ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นคุณสมบัติด้านโพรไบโอติก ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)โดยสายพันธุ์โพรไบโอติกที่อยู่ในธนาคารฯ แห่งนี้ ได้รับการเก็บรักษาภายใต้มาตรฐานสากลของ The World Federation for Culture Collections (WFCC)

ICPIM ให้บริการสายพันธุ์จลินทรีย์ไพรไบโอติก มากกว่า 50 สายพันธุ์ ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบคุณสมบัติการเป็นพรีไบโอติก-โพรไบโอติก เพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และการส่งออก บริการทดสอบคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของจุลินทรีย์ และสารชีวภาพในด้านการต้านอนุมูลอิสระ การยับยั้งเซลล์มะเร็ง การสร้างและปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกัน การยับยั้งการเจริญของเชื้อก่อโรค การศึกษากิจกรรมของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการลดน้ำตาล ไขมัน และคอเลสเตอรอล บริการวิจัยพัฒนาจุลินทรีย์โพรไบโอติกในอุตสาหกรรมอาหารด้วยระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล บริการทดสอบพิษวิทยาต่อหน่วยพันธุกรรม (Genetic Toxicity) ตามมาตรฐานการทดสอบความเป็นพิษ ตามหลักการ OECD GLP

“…จากศักยภาพของ ICPIM ดังกล่าว วว. มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการเข้ามาใช้บริการมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตแต่ได้คุณภาพทัดเทียมต่างประเทศ และในขณะเดียวกัน วว. ทำการวิจัยพัฒนาควบคู่ไปกับการให้บริการด้วย เพื่อนำเอาจุลินทรีย์และความหลากหลายทางชีวภาพที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อระบบทางเดินอาหาร เพื่อสร้างให้เป็นพรีไบโอติกและโพรไบโอติก แล้วนำไปเป็นผลิตเป็นอาหาร  อาหารเสริม ในรูปแบบต่างๆ เพื่อทำให้ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้น ช่วยเสริมให้สุขภาพดีขึ้น เนื่องจากคนไทยจะมีความแตกต่างในลักษณะของสภาพร่างกายและอาหารการกินของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันออกไป เชื้อที่ได้ในประเทศของเราจะเหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ของคนไทยมากกว่า ปัจจุบันมูลค่าการนำเข้าหัวเชื้ออยู่ที่ประมาณ 300  กว่าล้านบาท ต่อปี ICPIM สามารถจะชดเชยในส่วนนี้ได้ประมาณ  20-30 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงแรกของการดำเนินงาน ทั้งนี้ วว. ตั้งเป้าว่าในระยะยาวจะสามารถชดเชยให้ได้ 100%  เพื่อความมั่นคงเข้มแข็งของผู้ประกอบการและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ…” ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคำแนะนำปรึกษาจาก ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม (ICPIM) วว. ติดต่อได้ที่ โทร. (061) 414-3934, (02) 577-9771  โทรสาร (02) 577-9058 E-mail : [email protected] และ ID Line : @brc_tistr