สกอ.-สกว. หนุนทุนอาจารย์วิจัยรุ่นใหม่ ผลักดันสร้างความรู้-นวัตกรรมสายวิทยาศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รองเลขาธิการ กกอ.) เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศน์ผู้รับทุนพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ และทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ประจำปี 2560 พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “สกอ.กับนโยบายการให้ทุนอาจารย์รุ่นใหม่” โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 270 คน เข้าร่วมในการประชุม

รองเลขาธิการ กกอ.กล่าวว่า กิจกรรมมอบทุนวิจัยดำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยสกอ. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันอุดมศึกษาได้ร่วมกันสนับสนุนทุนการวิจัยไปแล้ว 3,260 ทุน เป็นเงินงบประมาณ 1,323 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณจาก สกอ. 609 ล้านบาท สกว. 558 ล้านบาท และมหาวิทยาลัยต้นสังกัด 156 ล้านบาท โดย สกอ.ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเป็นอย่างมาก ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่จะเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และนักวิจัยให้เพียงพอ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1.0 และเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 2.0 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในระยะต่อไป

รองเลขาธิการ กกอ.กล่าวอีกว่า สำหรับในปีงบประมาณ 2560 สกอ. และ สกว. ได้ร่วมกันสนับสนุนทุนวิจัย จำนวน 285 ทุน โดย สกอ. สนับสนุนเงินจำนวน 120 ล้านบาท และ สกว. สนับสนุนเงินจำนวน 50 ล้านบาท เพื่อเป็นการรองรับกับแผนการขยายการลงทุนด้านการวิจัยและแผนการเพิ่มนักวิจัย

“ดังนั้น จึงจำเป็นต้องสร้างและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นนักวิจัยมืออาชีพ รวมทั้งการผลักดันให้มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศให้สูงขึ้น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป” รองเลขาธิการ กกอ.กล่าว