มทร.ศรีวิชัย “ผลิตบอลบีบมือเพื่อสุขภาพจากยางพารา” ฟื้นฟูสมรรถนะของผู้ที่มีอาการกล้ามเนื้อมืออ่อนแรง

อาจารย์อนุชิต วิเชียรชม สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ มีแนวคิดสร้างสรรค์ ผลิตบอลบีบมือเพื่อสุขภาพจากยางพาราสีสันสวยงามและมีกลิ่นหอมที่หลากหลายกลิ่นทำให้รู้สึกผ่อนคลายเมื่อใช้งาน และมีราคาต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่ายางสังเคราะห์อีกด้วย

มือและนิ้วมือเป็นอวัยวะที่สำคัญของมนุษย์ ที่ใช้ในการหยิบจับ ทำงานและใช้ในการสื่อสาร การใช้มือในลักษณะท่าทางเดียวเช่น การควบคุมเม้าส์คอมพิวเตอร์ การกดโทรศัพท์ ฯลฯ เป็นเวลานานๆ จะทำให้เกิดอาการเมื่อยล้าของมือได้ ทั้งนี้อาการอาจจะรุนแรงถึงขั้นทำให้เกิดโรคที่เกี่ยวกับมือและนิ้วมือได้แก่ อาการนิ้วล็อค กล้ามเนื้อมือ ข้อมืออักเสบ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการทำงานที่ต้องใช้มือในระยะยาวได้ อีกทั้งยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาตามมา

บอลบีบมือเพื่อสุขภาพจึงเป็นอีกอุปกรณ์หนึ่งที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อมือ เพื่อคลายกล้ามเนื้อ ส่งผลต่อการไหลเวียนของเลือดและเส้นประสาทส่วนปลาย ป้องกันการเกิดอาการนิ้วล็อคและสามารถส่งผลต่อการลดความเครียดจากการทำงานได้อีกด้วย

สำหรับบอลบีบมือที่มีจำหน่ายในท้องตลาดนั้น ส่วนใหญ่จะผลิตจากวัสดุพอลิเมอร์สังเคราะห์ซึ่งบางประเภทมีความแข็งแรงต่ำ ฉีกขาดง่ายและราคาแพง การนำยางพารามาพัฒนาเป็นบอลบีบมือเพื่อสุขภาพจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมและความสนใจจากประชาชนทั่วไปในทุกระดับ  เนื่องจากมีกระบวนการประดิษฐ์ที่ไม่ยุ่งยากและสามารถใช้น้ำยางจากสวนยางพาราเป็นวัตถุดิบได้

โดยบอลบีบมือที่ผลิตออกมาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเช่น สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เรื่องวัสดุยืดหยุ่นแก่นักเรียน เป็นอุปกรณ์ในการเล่นเกมส์หรือกิจกรรมสันทนาการต่างๆ รวมทั้งสามารถนำไปใช้เป็นอุปกรณ์ในการบริหารมือของคนในวัยทำงานทั้งในแง่ของการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคและการฟื้นฟูสมรรถนะของผู้ที่มีอาการกล้ามเนื้อมืออ่อนแรง โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถขยับตัวได้

คุณสมบัติพิเศษบอลบีบมือเพื่อสุขภาพจากยางพารา มีความยืดหยุ่นสูง ให้ผิวสัมผัสที่นุ่มและกระชับมือ ทนทานต่อแรงบีบซ้ำได้ คืนตัวได้ดีหลังการบีบอัด ทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ใช้งานง่ายและใช้ได้หลากหลายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ มีสีสันสวยงามและมีกลิ่นหอมหลากหลายกลิ่นทำให้รู้สึกผ่อนคลายเมื่อใช้งานและมีราคาต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่ายางสังเคราะห์อีกด้วย อีกทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตได้ง่าย ใช้วัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่น ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราอีกทางหนึ่ง

สินค้าชิ้นนี้สามารถนำไปใช้งานได้จริงและมีประโยชน์หลากหลายทั้งในแง่ของการใช้เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้และเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เหมาะสมกับคนทุกเพศทุกวัยทั้งเด็ก คนวัยทำงาน ผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น ฟื้นฟูสมรรถนะกล้ามเนื้อมือ

ที่ผ่านมาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ได้พัฒนาบอลบีบมือเพื่อสุขภาพจากยางพารามาอย่างต่อเนื่อง และได้แจกจ่ายแก่บุคลากร บุคลทั่วไปและผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพหรือทำการกายภาพบำบัดโดยตรง ตลอดจนหน่วยงานด้านสาธารณสุขต่างๆ อาทิเช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งควาย ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์ ต.นาโพธิ์    อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช นอกจากนี้ กำลังดำเนินการผลิตเพื่อส่งมอบให้แก่สถานีกาชาดสิรินธรที่ 12 อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อนำไปใช้เป็นบอลบีบมือในการรับบริจาคเลือดอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์อนุชิต วิเชียรชม สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ โทรศัพท์ 082-2704367 e-mail: [email protected]