มทร.ศรีวิชัย คว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติจากการประกวดที่แคนนาดา

มทร.ศรีวิชัย นำผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN 2021 ประเทศแคนนาดา คว้ารางวัลมาได้ 7 ผลงาน จากทุน ววน.สกสว. บพท. วช. ร่วมคว้า 14 รางวัลเกียรติยศ 4 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 7 รางวัลพิเศษ จาก MIIA, WIIPA, TSIAS, JURY’S CHOICE AWARDS

ศาสตราจารย์ ดร. สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผศ.ดร. อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี ผศ. วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สงขลา พื้นที่นครศรีธรรมราช และพื้นที่ตรัง นำทีมนักวิจัยทุกพื้นที่ส่งผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN 2021 ณ ประเทศแคนาดา ผ่านระบบอนไลน์ โดยมีนักวิจัยทั่วทุกมุมโลกส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 70 ประเทศ และมีผลงานนวัตกรรมมากกว่า 700 ผลงาน ซึ่งเป็นผลงานที่มุ่งเน้นพัฒนาเพื่อสังคมและภูมิภาคของแต่ละพื้นที่ แต่ละประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สามารถคว้ารางวัลมาได้ 7 ผลงาน จากทุน ววน.สกสว. บพท. วช. ร่วมคว้า 14 รางวัลเกียรติยศ 4 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 7 รางวัลพิเศษ จาก MIIA, WIIPA, TSIAS, JURY’S CHOICE AWARDS ดังนี้

1) 3-Layers Sliding Plastic Mesh Nets for Oyster Culture System (GOLD MEDAL)

2) Alternative jar coffee roaster to produce immune boosting Thai herb-coffee drip (GOLD MEDAL)

3) ASTAXANTHIN OVERNIGHT MASK CREAM

(Natural remedies for glowing and youthful skin under the mask pollution accumulated during a long day) (GOLD MEDAL)

4) Reducing waste volume with automatic solar-powered trash compactor (GOLD MEDAL)

5) An Internet of Things Based System for Agriculture Water Resource Management Innovation (SILVER MEDAL)

6) Lead-free nielloware accessories – Biker Collection (SILVER MEDAL)

7) Crispy Puffed Brown Job’s Tears (SILVER MEDAL)

จากงานวิจัยเรื่องที่ 1 นวัตกรรมการเลี้ยงหอยนางรมในตะร้าและตะแกรงคอนโดฯ 3 ชั้น (3-Layers Sliding Plastic Mesh Nets for Oyster Culture System) โดย ดร. สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว และคณะทำงาน ได้รับรางวัล GOLD MEDAL สนับสนุนงบประมาณโดย ทุนวิจัยภายใต้กรอบชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนายั่งยืน หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจำปีงบประมาณ 2563

เรื่องที่ 2 นวัตกรรม Alternative jar coffee roaster to produce immune boosting Thai herb-coffee drip ได้รับรางวัล GOLD MEDAL จากการแข่งขัน International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN 2021 และCANADIAN SPECIAL AWARD Toronto Int’l Society of Innovation & Advanced Skills (TSIAS) โดย ผศ.ดร. เสาวณีย์ ชัยเพชร สนับสนุนงบประมาณทุนวิจัยภายใต้กรอบชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนายั่งยืน หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจำปีงบประมาณ 2563

เรื่องที่ 3 ASTAXANTHIN OVERNIGHT MASK CREAM (Natural remedies for glowing and youthful skin under the mask pollution accumulated during a long day) ได้รับรางวัล GOLD MEDAL

จากการแข่งขัน International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN 2021 และ

JURY’S CHOICE AWARDS Selected by Jury Committee of iCAN 2021 โดย ผศ.ดร. อังคณา ใสเกื้อ สนับสนุนงบประมาณโดย ทุนวิจัยภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

ประจำปีงบประมาณ 2563

เรื่องที่ 4 นวัตกรรม Reducing waste volume with automatic solar-powered trash compactor ได้รับรางวัล GOLD MEDAL จากการแข่งขัน International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN 2021 และ CANADIAN SPECIAL AWARD Toronto Int’l Society of Innovation & Advanced Skills (TSIAS) โดย ผศ. บัญญัติ นิยมวาส สนับสนุนงบประมาณโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจำปีงบประมาณ 2563

เรื่องที่ 5 นวัตกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร​  (An Internet of Things Based System for Agriculture Water Resource Management Innovation) ได้รับรางวัล SILVER MEDAL จากการแข่งขัน International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN 2021 และ CANADIAN SPECIAL AWARD Toronto Int’l Society of Innovation & Advanced Skills (TSIAS) โดย ดร. ณัฐพล แก้วทอง สนับสนุนงบประมาณโดย ทุนวิจัยภายใต้กรอบชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนายั่งยืน หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจำปีงบประมาณ 2563

เรื่องที่ 6 นวัตกรรมการออกแบบและกระบวนการผลิตเครื่องถมร่วมสมัย  (Lead-free nielloware accessories – Biker Collection) ได้รับรางวัล SILVER MEDAL จากการแข่งขัน International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN 2021 และ CANADIAN SPECIAL AWARD Toronto Int’l Society of Innovation & Advanced Skills (TSIAS) โดย ดร. ณัฏฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง สนับสนุนงบประมาณโดย ทุนวิจัยภายใต้กรอบวิจัย Local Enterprise หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจำปีงบประมาณ 2563

เรื่องที่ 7 นวัตกรรม เรื่อง Crispy Puffed Brown Job’s Tears ได้รับรางวัล SILVER MEDAL

จากการแข่งขัน International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN 2021 และ INTERNATIONAL SPECIAL AWARD World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) โดย อาจารย์เดชศักดิ์ วิจิตต์พันธ์ สนับสนุนงบประมาณโดย ทุนวิจัยภายใต้กรอบชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนายั่งยืน หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจำปีงบประมาณ 2563

โดยทุกๆ งานนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การขับเคลื่อนของ สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อดำเนินงานบริการทางวิชาการ ทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม การสร้างผู้ประกอบการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการโดยใช้องค์ความรู้จากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเทคโนโลยี งานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และภาคอุตสาหกรรม สร้างรายได้จากการใช้ประโยชน์งานบริการทางวิชาการ ทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และวิสาหกิจวัฒนธรรมต่อไป