วว. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านบรรจุภัณฑ์

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลัก จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านบรรจุภัณฑ์ : 23rd IAPRI World Conference on Packaging โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องภิรัชฮอลล์ 3 ไบเทค บางนา ในรูปแบบแบบไฮบริด ภายใต้ Theme “Survival & Sustainability” หรือ การสร้างความอยู่รอดและสังคมที่ยั่งยืน เพื่อแสดงความพร้อมของประเทศไทยในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ให้ประจักษ์ชัดบนเวทีโลก เพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อัพเดทเทรนด์ด้านบรรจุภัณฑ์ทั้งในปัจจุบัน/อนาคต หน่วยงานเครือข่ายวิชาการและต่อยอดธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านบรรจุภัณฑ์ของไทยต่อไป

LAB บริการทดสอบบรรจุภัณฑ์ วว.

ทั้งนี้ ประเทศไทยมีโอกาสจัดประชุม IAPRI ครั้งล่าสุด เมื่อปี ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) เป็นเวลากว่า 14 ปีแล้ว ดังนั้น การจัดงานในช่วงวันที่ 12-15 มิถุนายน 2565 จึงเป็นโอกาสที่สมาชิกหรือผู้แทนจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการด้านบรรจุภัณฑ์ทั่วโลก จะได้กลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้ง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมจากประเทศไทย ตลอดจนเพื่อนบ้านในอาเซียนและเอเชียได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านบรรจุภัณฑ์กับวิทยากรที่มีชื่อเสียงและผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์จากทั่วโลก และช่วยส่งเสริมฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว.
ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม วว.

วว. ขอเชิญชวนองค์กรต่างๆ หรือผู้ประกอบการด้านบรรจุภัณฑ์และที่เกี่ยวข้องมาร่วมกิจกรรมและเป็นเจ้าภาพร่วมกันเพื่อต่อยอดงานด้านวิชาการและเปิดตลาดใหม่ๆ ไปยังประเทศสมาชิก และขอเชิญชวนคนไทยมาร่วมต้อนรับและเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ถือเป็นวาระสำคัญหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-579-1121 ต่อ 3101, 3208, 081-702-8377 โทรสาร 02-579-7573 เว็บไซต์ : iapribangkok.com E-mail : [email protected]