พัฒนาหลักสูตรร่วมปริญญาข้ามสถาบัน

ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ธารางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เข้าร่วมประชุมความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและวิจัยกับ Professor Jeremy Kilburn (อธิการบดี Provost) และคณะผู้บริหารของ Curtin University ได้แก่ Professor Sambit Datta (Dean International, Faculty of Science and Engineering) Mr.Shaun Wellbourne-Wood (Dean ASEAN) Professor Kevin Fynn (Director, Industry Engagement, Faculty of Science and Engineering) Professor Ravi Fotedar (Aquaculture, School of Molecular and Life Sciences) และ ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร (Adjunct Professor-Curtin University) โดยมีเป้าหมายร่วมกันในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรร่วมปริญญาข้ามสถาบัน (Joint degree) สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีระหว่างสองมหาวิทยาลัย การร่วมจัดคอร์สเรียนระยะสั้น (Short course) หรือการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) รวมทั้งแนวทางการทำวิจัยร่วมกันระหว่างสองมหาวิทยาลัย