ม.เกษตร เปิดหลักสูตร KU CARE ครั้งแรกของประเทศ อบรมผู้นำองค์กรรัฐ-เอกชน สู่ธุรกิจยั่งยืน ภายใต้แนวคิด BCG- SDGs

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ที่ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ผศ.ดร. กมลพรรณ แสงมหาชัย หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจ ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีและการปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้นําระดับสูงด้านธุรกิจที่ยั่งยืน KU Change Agent Readiness Executive Program หรือ KU CARE ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร. ศศิวิมล มีอำพล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และประธานที่ปรึกษาหลักสูตรฯ และ คุณชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ ในฐานะผู้ร่วมจัดหลักสูตรฯ ร่วมแถลงเปิดตัวโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นําระดับสูงด้านธุรกิจที่ยั่งยืน KU Change Agent Readiness Executive Program หรือ KU CARE

โดยโครงการหลักสูตร KU CARE เปิดให้ผู้นำประเทศ ผู้นำองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่ทำหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์องค์กรมาร่วมอบรมเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด Bio-Circular-Green หรือ BCG ให้สอดคล้องกับภารกิจเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับพันธสัญญาหรือความยั่งยืน Sustainable Development Goals หรือ SDGs คือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของสหประชาชาติ

ผศ.ดร.กมลพรรณ แสงมหาชัย กล่าวว่า การสร้างสรรค์หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงมาจากความท้าทายของโลกในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยผู้นำองค์กรต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยหลักสูตร KU CARE จะมีวิทยากรระดับประเทศที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและต่างประเทศมาร่วมให้ความรู้ ในการยกระดับธุรกิจชีวภาพ (Bio-based Model) ให้เป็นธุรกิจหมุนเวียน (Circular Model) เพื่อทำให้ประเทศพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวอย่างแท้จริง

“อีกเรื่องที่เป็นหลักของหลักสูตร เน้นเรื่องการมองภาพอนาคตจะเกิดวิกฤตหรือปัญหาอะไรขึ้นบ้าง เราจะได้แลกเปลี่ยนเพื่อคิดว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร ตรงนี้เป็นการเรียนในแนวใหม่ นอกจากนี้มีกิจกรรมหลากหลายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและเชื่อว่าผู้บริหารทุกท่านจะสนใจและทำได้แน่นอน” ผศ.ดร. กมลพรรณ กล่าว

สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ถ้าเป็นหน่วยงานภาครัฐ ระดับรองอธิบดี ขึ้นไป และภาคเอกชนผู้นำรุ่นใหม่มี อายุ 40 ปีขึ้นไป เป็นหลักสูตรที่อยากให้ทุกคนมาช่วยกันคิดสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับประเทศและโลกใบนี้ แต่ละรุ่นรับ 80-100 คน ระยะเวลาในการอบรม ประมาณ 3 เดือน เริ่มหลังสงกรานต์ 2566 ถึงปลายกรกฎาคม 2566 เรียนทุกวันศุกร์ช่วงบ่าย ที่สโมสรราชพฤกษ์ ค่าบำรุงหลักสูตรท่านละ 195,000 บาท ถ้าสมัครก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ลดราคา 15% เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ KUCARE.INFO และเฟซบุ๊ก KUCARE

ด้าน ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ กล่าวว่า หลักสูตรนี้ถือว่าเป็นหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงครั้งแรกของ ม.เกษตรศาสตร์ ที่เชื่อมโยงหลักการบริหารและการดำเนินธุรกิจเข้ากับการเป็นม.เกษตรศาสตร์ โดย ม.เกษตรศาสตร์พูดถึงความยั่งยืนมานานแล้ว ปัจจุบัน เราใช้คำว่าเกษตรศาสตร์สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่สากลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอยู่ในวิสัยทัศน์ของเรา เราเน้นเรื่องการเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

“ม.เกษตรศาสตร์ กำลังทำเรื่องการพลิกโฉมการเปลี่ยนแปลงหลายๆ เรื่อง อาทิ การใช้นวัตกรรมมายกระดับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ BCG ให้เข้มแข็งขึ้น หลักสูตรนี้ถ้าเปิดเมื่อไหร่ อยากให้ทุกคนมาเรียนรู้การพลิกโฉมการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของประเทศ ผมยินดีสนับสนุนและคิดว่าจะส่งรองอธิการบดีมาเรียน 1 คน” อธิบการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าว

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต่อว่า ถ้าโฟกัสเรื่อง SDGs และ BCG หลักสูตร KU CARE เป็นหลักสูตรแรกที่จะพัฒนาผู้นำระดับสูงเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้อย่างลึกซึ้ง เราเป็นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นมากๆด้าน BCG การเกษตร อาหาร ชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม เมื่อผู้นำมาอบรมในหลักสูตรนี้เป้าหมายการเปลี่ยนแปลงเขาต้องกลับไปทำในองค์กรตัวเองให้ยั่งยืน เป็น BCG ก่อน และเป็นผู้นำการถ่ายทอด ภาคเอกชน ภาครัฐ NGO ต่อไปประเทศไทยจะเป็นประเทศที่เข้มแข็งในด้านนี้ในอนาคต โดยหลักสูตรนี้จะมีรุ่นต่อๆ ไป

“ทั้งนี้องค์กรที่อยากเน้นให้มาเรียนหลักสูตรนี้ คือ 1. ภาคธุรกิจ ชูธงว่าประเทศไทยมีสินค้าที่เป็น BCG เน้นความยั่งยืน และเพิ่มมูลค่า 2. สถาบันการศึกษา สอนคนให้เข้าใจ เรื่อง SDGs และ BCG และ 3. ผู้กำหนดนโยบาย หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาท อาทิ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาเรียนรู้ว่าเอกชนจะทำได้ไหม หรือทำไม่ได้ตรงไหน เพราะการออกนโยบายควรรู้ว่าเอกชนทำได้หรือไม่ได้ตรงไหน ทั้งนี้หากทำองค์กรให้เป็น BCG ได้ สิ่งที่เกิดขึ้นคือ คนไทยไม่มีความเหลื่อมล้ำ มีการศึกษาดี เท่าเทียม อยู่ดีกินดีสมบูรณ์แบบ และทำให้โลกเป็นหนึ่งเดียว ไม่มีปัญหามลภาวะ” อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าว

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเรียนหลักสูตร KU CARE ได้ทางเว็บไซต์ KUCARE.INFO และเฟซบุ๊ก KU CARE