“ทีซีซี” รุกตลาดบริการ “โดรน”

ตลาดอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ขยายตัวอย่างมากทั่วโลก PwC คาดการณ์ว่ามีมูลค่าถึง 127,000 ล้านเหรียญสหรัฐ การใช้บริการโดรน ส่วนใหญ่เพื่อสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณูปโภค ภาคเกษตร ขนส่ง ความปลอดภัย สื่อ ประกันภัย การสื่อสาร และเหมืองแร่

นายอุลิต จาตุรแสงไพโรจน์ ผู้จัดการ GIS บริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) ระบุว่า แนวโน้มตลาดโดรนเติบโตก้าวกระโดด โดยช่วง 5 เดือนแรก ปี 2558 มูลค่าการลงทุนในสตาร์ตอัพโดรน สูงกว่ามูลค่าของธุรกิจนี้ในช่วง 3 ปี (2555-2557) รวมกัน (ตาราง) สำหรับตลาดในไทยเน้นใช้เป็นเครื่องมือในภาคเกษตรและการผลิตสื่อเป็นหลัก แต่มีภาครัฐบางองค์กรที่ใช้โดรนเป็นทางเลือกในการทำแผนที่ เพราะช่วยลดระยะเวลาและงบประมาณ ฉะนั้น การใช้โดรนเป็นทางเลือกในการให้บริการยังมีช่องว่างที่เติบโตได้อีกมาก

ทั้งนี้ โดรนแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ โดรนแบบดั่งเดิม (fixed wing) มีระยะเวลาบินได้ยาวนาน แต่การขึ้นลงไม่สะดวก โดรนแบบ rotary wing เป็นแบบระยะเวลาบินได้น้อยกว่า แต่ขึ้นลงสะดวก และแบบผสม hybrid ซึ่งนำข้อดีของ 2 แบบมาผสมกัน และมีการติดเชื่อมต่อกับ GPS ให้ทำงานโดยอัตโนมัติ ซึ่งหลังจากเก็บข้อมูลต้องมีระบบรองรับ ซึ่งมีทั้งแบบ server base และ cloud base เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปศึกษาวิเคราะห์ แต่การเก็บข้อมูลแบบ cloud base ลงทุนต่ำ การเชื่อมต่อสะดวกและเข้าถึงง่ายมากกว่าจึงได้รับความสนใจ

อย่างไรก็ตาม อนาคตการพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่าง ๆ จะต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้เป็นหลัก ดังนั้น จะใช้โดรนเป็นเครื่องมือ เพื่อเก็บข้อมูล และประมวลผลอย่างไร เพื่อให้เกิดนวัตกรรม ขึ้นอยู่กับการเลือกเทคโนโลยี หรือแพลตฟอร์ม เพื่อเข้าถึงผู้ใช้ให้ได้

ที่มา ประชาชาติ