กรมส่งเสริมการเกษตรกระโดดอีกก้าว…นำองค์ความรู้ด้านการวินิจฉัยศัตรูพืช และด้านต่างๆ ลงในระบบออนไลน์

หากสามารถวินิจฉัยศัตรูพืชได้ทันท่วงที ศัตรูพืชก็ไม่อาจรุกรานในพื้นที่การเกษตรได้มากนัก
กรมส่งเสริมการเกษตร จึงทำการพัฒนา นำองค์ความรู้ด้านการวินิจฉัยศัตรูพืช และด้านต่างๆ ลงในระบบออนไลน์ เพื่อให้ Smart farmer 4.0 สามารถค้นหา ศึกษา นำมาเป็นแนวทางในการป้องกัน แก้ไขปัญหาได้ในเบื้องต้น

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ทำการพัฒนาและนำข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆ ลงในระบบออนไลน์ เพื่อสะดวกต่อการรับข้อมูลข่าวสาร ทั้งเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตร มีเนื้อหาความรู้ด้านอารักขาพืชเผยแพร่อยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบไปด้วย บทความทางวิชาการ งานวิจัย  ข้อมูลการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช คู่มือการเกษตร ข่าวสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช และข้อมูลต่างๆ อีกมากมาย สามารถค้นผ่าน google โดยการพิมพ์คำว่า กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย หรือผ่านทางลิงค์ http://www.ppsf.doae.go.th/ และในส่วนแอพพลิเคชั่น Protect Plants นั้น ประกอบด้วย 6 เมนูหลัก คือ หมวดข่าวสารการเกษตร: เพื่อให้เกษตรกรได้รับข่าวสารด้านการเกษตร ที่รวดเร็ว หมวดองค์ความรู้ด้านอารักขาพืช: เกษตรกรจะได้ความรู้เกี่ยวกับศัตรูพืชต่างๆมากมาย หมวดวินิจฉัยศัตรูเบื้องต้น: ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถทราบถึงสาเหตุของโรคเบื้องต้นได้ และรายงานกลับมายังผู้ดูแล หมวดวินิจฉัยตามชนิดพืช: ฟังค์ชั่นที่เจาะลึกถึงปัญหาต่างๆ ตามชนิดพืชเศรษฐกิจ หมวดพยากรณ์เตือนการระบาด: เครื่องช่วยเตือนเกษตรกรเกี่ยวกับการระบาดที่จะเกิดขึ้น เพื่อหาทางป้องกัน หมวดพยากรณ์สภาพอากาศ: ปัจจัยสภาพอากาศย่อมมีผลเกี่ยวกับการเกิดศัตรูพืชระบาด หมวดนี้จึงจะช่วยวิเคราะห์ หาทางป้องกันล่วงหน้าได้ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Protect Plants ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

กรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการพัฒนา เพิ่มเติมข้อมูลการวินิจศัตรูพืชและวินิจฉัยตามชนิดพืชในระบบออนไลน์ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ Smart farmer 4.0 สามารถนำเทคโนโลยี
มาปรับใช้กับกิจกรรมทางการเกษตรของตนเองได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นการพัฒนา Smart farmer 4.0 ให้เปลี่ยนจากเกษตรกรธรรมดา เปลี่ยนมาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านเกษตร ที่สามารถพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเอง และรวมกันเป็นกลุ่ม สร้างเครือข่ายสังคมเกษตรอย่างมีพลัง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว