ครุศาสตร์ ฯ มทร.ศรีวิชัย ฝึกทักษะงานช่างวิชาชีพพื้นฐานแก่ครู สพฐ.

จากการวางแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 3 และรุ่นที่4 ในพื้นที่ภาคใต้ ประจำปี 2558-2559 โดยความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เขตภาคใต้ตอนล่าง นั้นคณะกรรมการมีนโยบายให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 11 แห่งในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่โรงเรียนคุรุชนพัฒนา โรงเรียนบ้านบาละ โรงเรียนบ้านบูเกะตา โรงเรียนบ้านมูโนะ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 โรงเรียนบ้านสาเมาะ โรงเรียนบ้านวังกว้าง โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง โรงเรียนบ้านป่าโอน โรงเรียนบ้านกระอาน โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ ให้ได้รับการพัฒนาให้กับครูผู้สอนในด้านวิชาชีพพื้นฐาน เพื่อให้ครูผู้สอนได้นำความรู้และทักษะด้านวิชาชีพช่างไปพัฒนาสถานศึกษา และถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนร่วมงาน และนักเรียน

นายขจรศักดิ์  พงศ์ธนา คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กล่าวว่า  โครงการฝึกทักษะงานช่างวิชาชีพพื้นฐาน สำหรับอาจารย์ผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งเป็นการหารือร่วมกันทั้ง 9 มทร. ซึ่งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จะมีการผลักดันเข้าสู่โครงการเมกะโปรเจกต์ต่อไป

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นที่มาของโครงการนี้ โดยจะให้การอบรมฝึกทักษะงานด้านวิชาชีพทางด้านงานช่างเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์ในการอบรมจึงได้มีการบรรยายในหลากหลายหลักสูตร ได้แก่ การต่อวงจรไฟฟ้าในครัวเรือน และรู้ถึงหลักความปลอดภัยในการทำงานด้านไฟฟ้า ซึ่งสามารถนำไปใช้สอนและแก้ปัญหาเบื้องต้นในสถานศึกษาได้ อีกทั้งยังได้รับความรู้ สามารถประดิษฐ์โครงงานวิทยาศาสตร์ และนำความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ทักษะเกี่ยวกับงานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น การซ่อมบำรุงงานโลหะในสถานศึกษา การติดตั้งและซ่อมบำรุงงานท่อประปาในสถานศึกษา การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การติดตั้งโปรแกรม และซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ งานเชื่อมไฟฟ้า และงานไฟฟ้า สำหรับ สร้างชุดปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ได้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

นายสง่า คงช่วย ครูจากโรงเรียนบ้านบาละ อ.กาบัง จังหวัดยะลา กล่าวว่า จากที่ได้เป็นตัวแทนเข้ารับการอบรมในส่วนของงานช่างเชื่อม และช่างประปา สิ่งที่ได้คือความรู้ใหม่ ซึ่งสามารถนำไปใช้ซ่อมแซมสิ่งต่างๆ ภายในโรงเรียน ซึ่งก่อนการอบรมผมใช้ความรู้และประสบการณ์ของผมในการซ่อมแซมต่าง ๆ แต่เมื่อได้รับความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ในการอบรมก็สามารถเป็นกำลังเสริมได้อีกหนึ่งแรง ที่จะพัฒนาโรงเรียนและถ่ายทอดแก่บุคลากร และนักเรียนต่อไปได้

นายมุสตากีม แวสุหลง ครูจากโรงเรียนบ้านมูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส รู้สึกยินดีและดีใจที่ได้มาเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้มาอบรมเกี่ยวกับช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนสัปดาห์นี้เป็นการอบรมช่างประปาเบื้องต้นและปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ ซึ่งเป็นโครงการที่ดีเนื่องจาก ภายในโรงเรียนบ้านมูโนะ เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงที่น้อมรับพระราชดำรัสของในหลวง ซึ่งทางโรงเรียนมีแผนในการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ซึ่งสอดคล้องกับโครงการนี้และนักเรียนก็มีความสนใจเพราะทางโรงเรียนได้มีการทำแปลงผักแต่ยังขาดการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้ความรู้มากและหลังจากนี้ก็จะนำความรู้ไปสอนนักเรียน และต้องติดตามผลกันต่อไปครับ