ปี 62 กรมเจรจาการค้าฯ จับมือสภาเกษตรกรฯ ร่วมพาสินค้าเกษตรท้องถิ่นสู่ตลาดโลก

วันนี้ (20 กันยายน 2561) เวลา 09.30 น. นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เรื่อง “ความร่วมมือในการสร้างความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับการเปิดเสรีทางการค้า” กับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยมี นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายเสน่ห์ วิชัยวงษ์ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นางสาวบุณิกา แจ่มใส ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี

ภายหลังพิธีลงนาม นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม ได้กล่าวว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและสภาเกษตรกรแห่งชาติ มีความร่วมมือกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 อย่างต่อเนื่องในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเกษตรกรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีศักยภาพในการจัดการตลาดสินค้าและมีความพร้อมต่อการเปิดเสรีทางการค้าในรูปแบบของการจัดสัมมนาให้ความรู้กับสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติทั่วประเทศ โดยที่ผ่านมานั้นทั้ง 2 หน่วยงานไม่มีการลงนามร่วมกัน ในการลงนามครั้งนี้จึงถือเป็นการกระชับความร่วมมือให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความร่วมมือในการส่งเสริมเกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการตกลงทางการค้าเสรีร่วมกับประเทศต่างๆ ทั้งความตกลง FTA ที่มีผลบังคับใช้แล้ว 12 ฉบับ ใน 17 ประเทศรวมทั้งความตกลงทางการค้าที่อยู่ระหว่างเจรจา     “อาเซียน-ฮ่องกง” อีก 1 ฉบับ จึงต้องถามความต้องการของเกษตรกรก่อนแล้วจึงร่วมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกและใช้ประโยชน์จากการค้าเสรี

ด้าน ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวเพื่อให้เกษตรกรในระดับท้องถิ่น สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสามารถใช้โอกาสจากการเปิดเสรีภายใต้ความตกลงต่างๆ ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร ชุมชน เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ สินค้าเกษตรในท้องถิ่นที่เตรียมนำร่องสำหรับการเปิดตลาดเสรีทางการค้า ได้แก่ มะม่วง เงาะ ทุเรียน ลำไย เป็นต้น โดยปัญหาของเกษตรกรส่วนหนึ่งคือการผลิตสินค้ายังไม่ได้คุณภาพตามที่ตลาดต่างประเทศต้องการ เมื่อมีการร่วมมือกันกับทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศในปีงบประมาณ 2562 จะร่วมกันให้ความรู้ในการพัฒนาสินค้าเกษตรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพด้วยการส่งวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนการค้าต่างประเทศฯ ลงไปให้ความรู้ตั้งแต่การปลูก บรรจุภัณฑ์หีบห่อจนถึงการตลาดจะทำให้ผลผลิต สินค้ามีคุณภาพ มาตรฐานตามที่ตลาดต่างประเทศต้องการ ขายได้ราคาดีขึ้น ก็จะทำให้คุณภาพชีวิตเกษตรกรดีเพิ่มขึ้นได้อย่างยั่งยืน