มทร.สุวรรณภูมิ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ผลักดันนักวิจัยไทยสู่ระดับสากล

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “International Symposium on the Fusion Science and Technologies (ISFT) เกิดจากความร่วมมือทางวิชาการด้านงานวิจัยระหว่าง Marine science institute of Gyeongsang National University (GNU) และ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ โดยให้แต่ละสถาบันมีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติขึ้นในแต่ละประเทศ โดยในครั้งนี้เป็นการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7
The 7th International Symposium on the Fusion Science and Technologies (ISFT2018) กลับมาจัดที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศในสาขา Agricultural Technology, Civil & Architecture, ​Electrical & Electronics, Machinery & Energy, Science and Technology and Social Science​ ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2561 โดยมีเครือข่ายเข้าร่วม 8 ประเทศ

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 7 The 7th International Symposium on the Fusion Science and Technologies (ISFT2018) ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีความต้องการที่จะเสริมสร้างความร่วมมือกันในเชิงวิชาการและการวิจัยในระดับนานาชาติ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และ Gyeongsang National University ประเทศเกาหลีใต้ อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังต้องการสนับสนุนให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ และได้มีโอกาสพัฒนาตนเองขึ้นไปสู่ระดับสากล ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีโอกาสได้มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับชาติที่อยู่ในฐาน CCI ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากกับอาจารย์ของเรา รวมทั้งนักวิจัยอื่นๆ ของประเทศไทยด้วย

รศ. นภัทร วัจนเทพินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ กล่าวว่า ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมสำคัญหลายอย่าง อาทิ การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก 6 ประเทศ คือ ฝรั่งเศส เกาหลีใต้ จีน อินโดนิเซีย อินเดีย และญี่ปุ่น ทั้ง 6 ประเทศนี้จะมาบรรยายในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการพัฒนาและวิจัยในประเทศของท่านเหล่านั้น เพื่อสื่อสารความรู้ให้กับนักวิจัยและอาจารย์ของประเทศไทย และสุดท้ายจะเป็นการประชุมวิชาการ มีการบรรยายในภาคทฤษฎี ของบทความต่างๆ ของอาจารย์ในเมืองไทย และอาจารย์จากต่างประเทศ รวมทั้งมี section ที่เราจัดเป็น Poster Presentation ในบางส่วนจะมีการจัด Industrial Section โดยจะมีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย และข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศเกาหลีใต้ด้วย การจัดกระชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ อาทิ มหาวิทยาลัยได้มีการจัด Industrial tour โดยจะมีการศึกษาดูงานของคณะนักวิจัยจากต่างประเทศ โดยในปีนี้มีทั้งหมด 10 ประเทศ จำนวน 80 ท่าน โดยได้จัดให้มีการศึกษาดูงานในภาคอุตสาหกรรม และดูงานเชิงวัฒนธรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถสื่อสารวัฒนธรรมความเป็นไทยให้นานาชาติได้ประทับใจกลับไปอย่างแน่นอน นอกจากนี้แล้วเชื่อว่า อาจารย์และนักวิจัยไทยทุกท่านจะมีโอกาสพัฒนางานด้านรวิชาการและด้านวิจัย ให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น

นักวิจัยและผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โทร. (035) 70 9-097