กรมป่าไม้-ราชบุรีโฮลดิ้ง เฟ้นหาสุดยอดป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศ ในกิจกรรมประกวดป่าชุมชนตัวอย่าง โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ปี 2562 ขอเชิญป่าชุมชนทั่วประเทศสมัครร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 เมษายน ศกนี้

กรมป่าไม้-RATCH เชิญประกวดป่าชุมชน

กรุงเทพฯ – กรมป่าไม้และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จะจัดกิจกรรมประกวดป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศครั้งที่ 12 ในโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2562 เพื่อเฟ้นหาป่าชุมชนที่มีการบริหารจัดการป่าทั้งด้านการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างพอประมาณบนเป้าหมาย “ป่ายั่งยืน ชุมชนได้ประโยชน์” ป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดรับสมัครป่าชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 เมษายน ศกนี้

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า “ป่าชุมชนนับเป็นกลยุทธ์ของกรมป่าไม้ที่นำมาใช้ เพื่อปกป้องและรักษาผืนป่าของประเทศให้คงอยู่มากว่า 2 ทศวรรษ จนเมื่อปี 2551 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นภาคเอกชนได้เข้ามาสนับสนุนการทำงานด้านป่าชุมชน ภายใต้ความร่วมมือโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ได้เป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยให้การขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาป่าไม้ ในรูปแบบของป่าชุมชนขยายผลได้เร็วและกว้างขวางมากขึ้น กอปรกับเมื่อเร็วๆ นี้ ร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน ได้ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว นับเป็นสัญญาณอันดีที่ชุมชนจะได้เข้ามาร่วมกับภาครัฐอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุง รักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพในป่าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจะช่วยผลักดันให้การจัดตั้งป่าชุมชนให้ถึงเป้าหมาย 21,850 แห่ง และมีพื้นที่ป่าทั่วประเทศรวม 19 ล้านไร่ สำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น

คุณอำนวยพร (ซ้าย) และคุณบุญทิวา (ขวา) ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้

ปัจจุบัน ป่าชุมชนที่จดทะเบียนมีจำนวน 14,309 แห่ง เนื้อที่รวม 7 ล้านไร่ โดยมีประชาชนได้รับประโยชน์จากป่าชุมชน 2,003,260 ครัวเรือน มูลค่าการพึ่งพิงป่าชุมชนคิดเป็น 5,245 ล้านบาท ประเมินมูลค่าระบบนิเวศของป่า 639,973 ล้านบาท สำหรับการประเมินประโยชน์ที่จะได้รับจากพื้นที่ป่าในอนาคตที่ตั้งเป้าหมายไว้ 19 ล้านไร่ ที่จะมีประชาชนได้ประโยชน์ประมาณ 3,059,000 ครัวเรือน มูลค่าการพึ่งพิงป่าชุมชนคิดเป็น 14,115 ล้านบาท และมูลค่าระบบนิเวศของป่าประมาณ 1,713,986 ล้านบาท

ด้าน นางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การประกวดป่าชุมชนตัวอย่าง เป็น 1 ใน 3 กิจกรรมหลักของโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ที่ดำเนินการเข้าสู่ระยะที่ 3 ปี 2561-2565 และเป็นโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมหลักของบริษัท กิจกรรมนี้เป็นการเฟ้นหาชุมชนต้นแบบที่จะเป็นตัวอย่างและศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการป่าอย่างมีแบบแผน มีกระบวนการในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าอย่างเป็นระบบ และทุกภาคส่วนของชุมชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง ในปีนี้ โครงการได้น้อมนำพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงสืบสานโครงการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้บังเกิดแนวทางแห่งความสมดุลระหว่างทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิต เพื่อประโยชน์สุขของปวงประชา ในการสรรหาป่าชุมชนที่มีความโดดเด่นด้านการสืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา ในประเภทรางวัลป่าชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562  บริษัทมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องและรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่เป็นแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร และแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อลดโลกร้อน ตามเจตนารมณ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทต่อไป

บรรยากาศภายในงาน

สำหรับ รางวัลการประกวดป่าชุมชนตัวอย่างในปีนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  1. รางวัลประเภทการประกวดป่าชุมชนระดับประเทศ 5 ระดับ จำนวน 144 รางวัล ดังนี้

– รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ป้ายประกาศเกียรติคุณติดตั้ง ณ ป่าชุมชน และเงินรางวัล 200,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ 3 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ ป้ายประกาศเกียรติคุณติดตั้ง ณ ป่าชุมชน และเงินรางวัล แห่งละ 100,000 บาท

– รางวัลป่าชุมชนระดับภาค 4 รางวัล ได้รับโล่รางวัลป่าชุมชนระดับภาค ป้ายประกาศเกียรติคุณติดตั้ง ณ ป่าชุมชน และเงินรางวัล แห่งละ 30,000 บาท

– รางวัลป่าชุมชนระดับจังหวัด 68 จังหวัด ได้รับโล่รางวัลป่าชุมชนระดับจังหวัด ป้ายประกาศเกียรติคุณติดตั้ง ณ ป่าชุมชน และเงินรางวัล แห่งละ 25,000 บาท

– รางวัลชมเชย 68 รางวัล ได้รับโล่รางวัลชมเชย ป้ายประกาศเกียรติคุณติดตั้ง ณ ป่าชุมชน และเงินรางวัล แห่งละ 10,000 บาท

2. รางวัลประเภทการประกวดป่าชุมชนดีเด่นด้าน “ป่าชุมชน : สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” จำนวน 4 รางวัล ได้แก่

– รางวัลชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่น 1 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่น ป้ายประกาศเกียรติคุณติดตั้ง ณ ป่าชุมชน และเงินรางวัล 100,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศป่าชุมชนดีเด่น 3 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัล ป้ายประกาศเกียรติคุณติดตั้ง ณ ป่าชุมชน และเงินรางวัล แห่งละ 25,000 บาท

ป่าชุมชนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2562 ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่ www.forest.go.th