กระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาใช้ระบบแนะแนวอาชีพจัดหางานจังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างแรงจูงใจเรียนสายอาชีพ หวังขับเคลื่อนระบบการศึกษาไทย

กระทรวงศึกษาธิการ เดินเครื่องขยายโอกาสการศึกษาสายอาชีพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกกลุ่มเป้าหมาย เน้นใช้ระบบแนะแนวการศึกษาสร้างแรงจูงใจ หวังยกระดับความเท่าเทียมทางการศึกษาของประเทศครอบคลุมทุกพื้นที่

พล.อ. สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า  จากการที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการปรับสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้มีความสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนในสถานประกอบการและตลาดแรงงานในอนาคต ส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดเข้าเรียนต่อสายอาชีพให้เพิ่มขึ้น ด้วยการจัดทำมาตรการและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนต่อสายอาชีพ พร้อมกับบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยเฉพาะการแนะแนวการเรียนสายอาชีพที่จะครอบคลุมทั้งด้านการแนะแนวศึกษาต่อ การแนะแนวอาชีพ และการแนะแนวชีวิตเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่โลกอาชีพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจตนเอง รู้ความถนัด ความสามารถของตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ และวางแผนการเรียนเพื่อก้าวสู่อาชีพและการมีงานทำเมื่อจบการศึกษา รวมทั้งการสื่อสารกับผู้ปกครอง ซึ่งครูแนะแนว มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถก้าวสู่โลกการศึกษาและอาชีพได้อย่างมีคุณภาพตามความต้องการ ในการพัฒนาประเทศสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ได้มีการใช้กรอบการดำเนินงานแนะแนวอาชีพและจัดหางานไปพร้อมกัน ภายใต้ขอบเขตในการดำเนินงาน 3 หลักการ ได้แก่ 1. การดำเนินงานเรื่องการสอนและคัดเลือกนักศึกษาทุนการศึกษา 2. การดูแลทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ชั้น ปวช. ปวส. 3. การดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

สำหรับการติดตามประเมินผลและเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการแนะแนวอาชีพของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้บริหารสถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดปัตตานี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 161 คน เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพียงกัน อีกทั้งภายในงานยังได้มีการจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ การแสดงผลงานมหกรรมวิชาการ การสอนอาชีพระยะสั้น ให้กับผู้เข้าร่วมงาน เป็นการแนะแนวทางการปฏิบัติที่สามารถทดลองปฏิบัติจริง