สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง พัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ครั้งที่ 2

กรมส่งเสริมการเกษตรให้ความสำคัญในการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตร โดยเน้นการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (Learning by Doing) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการส่งเสริมการเกษตรตามโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ภาคตะวันออก ปี 2562 ขึ้น เป็นครั้งที่ 2  จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 15 -17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีพิธีเปิดการอบรม ณ โรงแรม เดอะเวโล โฮเทล ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ว่าที่ร้อยตรีปรวัฒน์ สีฟูม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

โดยมีนายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม นอกจากกิจกรรมการบรรยาย การฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรแล้ว คณะยังได้ลงพื้นที่เพื่อฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร และวิเคราะห์ SWOT จัดหาแนวทางโครงการ/กิจกรรมการพัฒนากลุ่ม โดยแบ่งการลงพื้นที่จริง จำนวน 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานเพื่อความยั่งยืน  “ไร่ ณ ชายแดน” ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  

กลุ่มที่ 2 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ร.ร. ตชด.การบินไทย ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว  

กลุ่มที่ 3 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

การฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริง

ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักส่งเสริมการเกษตร ให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาการทำงาน ด้านการส่งเสริมการเกษตร มุ่งสู่การเป็น DOAE Officer และนำความรู้ ทักษะที่ได้รับไปพัฒนาให้แก่เกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer ต่อไปได้ ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่กรมส่งเสริมการเกษตรให้ความสำคัญในการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตร ที่เน้นการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (Learning by Doing) โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นศูนย์กลางการพัฒนา

ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรีปรวัฒน์ สีฟูม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  หนึ่งในผู้เข้ารับการอบรม และได้ลงพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภออรัญประเทศ ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นแปลงใหญ่มันสำปะหลัง เพาะปลูกด้วยระบบน้ำหยด  ได้เปิดเผยหลังจากทำกิจกรรมกลุ่มว่า การเข้ามาอบรมในครั้งนี้ทำให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นต่อขบวนการในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะความเข้าใจต่อความเป็นจริงของพื้นที่ ทั้งสภาพภูมิประเทศความรู้ความเข้าใจของเกษตรกร และความต้องการของเกษตรกรที่แท้จริง ซึ่งจะช่วยให้การจัดทำโครงการ หรือการบริหารโครงการต่างๆ สามารถทำได้และประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

“การอบรมครั้งนี้ทำให้ทุกคนที่ทำหน้าที่เป็นนักส่งเสริมการเกษตรเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่า ในการทำหน้าที่ส่งเสริมนั้นจะต้องเข้าใจในความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง จะคิดเองแล้วกำหนดเองไม่ได้ ที่สำคัญต้องเป็นนักประสานงานที่ดี มีความเข้าใจต่อความคิดเห็นของผู้อื่นโดยเฉพาะเกษตรกร  การคิดโครงการฯ การขยายผลโครงการฯ หรือการบริหารจัดการโครงการฯ จึงจะสำเร็จได้อย่างแท้จริง  และเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและประเทศชาติ” ว่าที่ร้อยตรีปรวัตน์  กล่าว

โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการส่งเสริมการเกษตรตามโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ภาคตะวันออก ปี 2562

โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการส่งเสริมการเกษตรตามโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร โดยมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่มีอายุราชการไม่เกิน 5 ปี จากสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ศูนย์ปฏิบัติการ ตลอดถึงบุคคลากรที่มีความสนใจจะพัฒนาตัวเองสมัครใจเข้าร่วมโครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 70 คน

โดยกิจกรรมการฝึกอบรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีเนื้อหาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรและสามารถออกแบบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ส่งต่อประสบการณ์แบบ “พี่สอนน้อง” (Coaching) ระหว่างบุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านการส่งเสริมด้วยกัน เพื่อทำให้เกิดทีมงานที่เข้มแข็ง ส่งต่อองค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ไปสู่บุคลากรรุ่นใหม่ให้เร็วที่สุด

อันจะส่งผลให้นักส่งเสริมการเกษตรเป็นที่ยอมรับและสามารถปฏิบัติงานในการส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐบาลให้บังเกิดผล และนำไปสู่การเป็น DOAE Officer ได้ อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

บทความก่อนหน้านี้เกษตรกรราชบุรีเพาะพันธุ์ปลาแฟนซีคาร์พ เป็นอาชีพทำเงินมากว่า 1 ทศวรรษ
บทความถัดไปยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เมืองเลย ทำสวนแบบวนเกษตร ปลูกกะหล่ำปลี-มันเทศญี่ปุ่น สร้างรายได้หมุนเวียน อย่างยั่งยืน